Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

EU:s nya vapendirektiv och migration på rådet för rättsliga och inrikes frågor

Rådet för rättsliga och inrikes frågor möts i Luxemburg 9 och 10 juni. Då kommer bland annat kommissionens förslag till nytt vapendirektiv att tas upp. Likaså kommer migration och situationen på Medelhavet att beröras. En överenskommelse om makars förmögenhetsförhållanden och registrerade partnerskap förväntas antas på frivillig basis av de flesta medlemsstater.

Anders Ygeman
Inrikesminister Anders Ygeman intervjuas i samband med ett tidigare rådsmöte. EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor träffas i Luxemburg 9 - 10 juni. I mötet deltar både justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman. Foto: EU-representationen

Vapendirektivet

När det gäller säkerhetsrelaterade frågor kommer rådet att sträva efter att nå en allmän riktlinje om vapendirektivet.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag till reviderat EU-direktiv om skjutvapen. Skjutvapen har under senare år kommit till användning i allt fler terrorattentat och andra grova våldsbrott. Enligt Eurostat har fler än 10 000 personer dödats av skjutvapen inom EU under den senaste tioårsperioden. Det är viktigt att de regler som antas inte blir onödigtvis betungande eller begränsande för enskilda tillståndshavare, för kulturhistoriska intressen eller nationella försvars- och säkerhetsintressen, samtidigt som en hög säkerhetsnivå måste upprätthållas.

Migration och situationen i centrala Medelhavet

Ministrarna kommer att följa upp tidigare beslutade åtgärder och genomförandet av det gemensamma uttalandet mellan EU och Turkiet från 18 mars i år.

Regeringen understryker nu liksom tidigare att EU:s medlemsstater har ett solidariskt ansvar för att genomföra fattade beslut och för att samtidigt värna asylrätten. Regeringens ståndpunkt är att medlemsstaterna måste öka platserna för skyddsbehövande syrier och bidra till operativt stöd inte minst i Grekland.

Prioriterat är att stoppa människosmugglingen och skapa lagliga vägar att söka asyl i EU. I fokus står också samarbete med tredjeländer för att få återvändande och återtagande att fungera bättre.

Visaliberaliseringar

Ministrarna kommer att få en lägesrapport om förhandlingarna om viseringsliberaliseringar för Georgien, Ukraina, Kosovo och Turkiet. Regeringen välkomnar förhandlingar om viseringsliberaliseringar för dessa länder.

Makars förmögenhetsförhållanden och registrerade partnerskap

Förslagen om att reglera makars och registrerade partnerskaps förmögenhetsförhållanden diskuterades i rådet i december förra året. Då nådde rådet emellertid inte den enhällighet som krävs för att anta förordningarna. Det var framför allt synen på samkönade äktenskap som splittrade medlemsstaterna. I mars i år återkom kommissionen därför med ett förslag om att i stället bemyndiga medlemsstaterna att upprätta ett frivilligt fördjupat samarbete på området i enlighet med ursprungsförslagen.

Regeringen kan godta att rådet träffar en politisk överenskommelse om de båda förordningsförslagen. Reglerna kommer att vara till stor praktisk nytta för unionsmedborgarna i samband med bodelningar med gränsöverskridande verkningar.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltar i rådsmötet.

 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för RIF 9-10 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)