Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsministern tog emot FOI-analys om Afghanistaninsats

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist tog den 15 juni emot den särskilda analys som Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) genomfört avseende hur det svenska deltagandet i Internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (Isaf) under åren 2002 till och med 2014 påverkat Försvarsmaktens verksamhet och den samlade militära förmågan. Personal- och materielfrågor har varit centrala att belysa i analysen.

FOI fick uppdraget genomföra analysen genom ett regeringsbeslut den 1 oktober 2015. En av de övergripande slutsatserna av analysen är att det finns både positiv och negativ påverkan, men sammantaget är ändå bilden att Isaf-engagemanget har varit mer positivt än negativt för utvecklingen av den samlade militära förmågan.

Försvarsministern har ansett det vara varit viktigt att få ökad kunskap om hur det svenska Isaf-deltagandet har påverkat utvecklingen av den samlade militära förmågan över tiden.

- Det är viktigt att vårt engagemang i internationella insatser utvärderas. FOI: s analys bidrar till att öka kunskapen om vilka lärdomar som finns att dra ur ett svenskt perspektiv från ett omfattande och långvarigt militärt engagemang som Isaf inneburit för Försvarsmakten, säger Peter Hultqvist.

Försvarsdepartementet kommer att gå igenom skrivelsen, som är en del i det övergripande syftet att dra lärdomar inför framtiden.

Analysen pekar på att enskilda soldater och officerare, men även förbandsnivån och Försvarsmakten som helhet har fått erfarenheter och utvecklats genom att verka i en skarp och komplex miljö. Insatsen i Afghanistan har enligt analysen inneburit ett fokus och en målbild för organisationen.

Samtidigt har deltagandet i Isaf, som en del av Försvarsmaktens samlade internationalisering, inneburit en betydande ansträngning för Försvarsmakten, i såväl ekonomiska som andra termer. Förband för insats var prioriterade vad avser materiel och personal.

Regeringen har möjlighet att i den löpande myndighetsdialogen med Försvarsmakten följa hur myndigheten tar tillvara på de lärdomar som framkommit i FOI:s skrivelse. Analysen bör ses som ett självständigt komplement till den s.k. Afghanistanutredningen (Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan) som bland annat fokuserar på att studera vilka resultat och effekter de svenska insatserna har fått på det afghanska samhället. Afghanistanutredningen redovisas i november 2016.