Artikel från Justitiedepartementet

Lagändringar mot organiserad brottslighet

Publicerad

Regeringen har föreslagit ett flertal lagändringar för att den organiserade brottsligheten ska kunna motverkas effektivt. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft under sommaren 2016.

Foto: Regeringskansliet

Utökade möjligheter till förverkande

För att minska utbytet av brott ska möjligheterna att förverka vinster från brottslig verksamhet utökas. Ändringarna innebär att möjligheterna att förverka inte bara utbytet av ett konkret brott, utan även utbyte av en inte närmare preciserad brottslig verksamhet (utvidgat förverkande), utökas till att gälla vid fler brott.

Utvidgat förverkande ska kunna beslutas vid alla brott som har fyra års fängelse eller mer i straffskalan och som är av beskaffenhet att kunna ge utbyte. Utvidgat förverkande ska även kunna beslutas vid t.ex. brott som har två års fängelse eller mer i straffskalan om brottet har utgjort led i en brottslighet som har utövats i organiserad form.

Vidare innebär ändringarna utökade möjligheter att besluta om förverkande även utan samband med en fällande brottmålsdom och vissa anpassningar av möjligheterna att erkänna och verkställa förverkandebeslut från andra EU-medlemsstater.

Lagändringarna som bland annat gäller brottsbalken träder i kraft den 1 juli 2016.

Prop. 2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

Det straffrättsliga regelverket ändras på flera sätt för att organiserad brottslighet ska kunna motverkas mer effektivt:

  • Försök, förberedelse och stämpling till allvarliga brott kriminaliseras i större utsträckning.
  • Bestämmelsen om straff för förberedelse och stämpling ändras så att högre straff än fängelse i två år kan dömas ut i fler fall.
  • Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och låter bli att förhindra vissa allvarliga brott inom ramen för sammanslutningen ska kunna dömas för det.
  • Det införs nya omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt.

Lagändringarna som bland annat gäller brottsbalken träder i kraft den 1 juli 2016.

Prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

Enklare för myndigheter att utbyta information när de samverkar mot den organiserade brottsligheten

En viktig del i kampen mot organiserad brottslighet är att myndigheter samverkar och kan utbyta information med varandra. Den nya lagen syftar till att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som är av allvarlig eller omfattande karaktär och bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer.

Den nya lagen om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet träder i kraft den 15 augusti 2016.

Prop. 2015/16:167 Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet