Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Artikel från Finansdepartementet

Laura Hartman om arbetet med Tillitsdelegationen

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en tillitsdelegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn. Detta är en prioriterad fråga för regeringen som menar att en tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna. Målet är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas vara proffs. Ordförande i Tillitsdelegationen blir Laura Hartman.

Bild på Laura Hartman
Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman Foto: Catrin Arhusiander/Regeringskansliet

– Det är min bestämda uppfattning att styrningen så långt som möjligt ska baseras på medarbetarnas kompetens och erfarenheter, men det är också viktigt att hitta sätt att återföra kunskap från mätningar och forskning tillbaka till professionen så att de kan utveckla sitt arbete, säger Tillitsdelegationens nya ordförande Laura Hartman, som tillsammans med ledamöterna Emil Broberg och Gunilla Hult Backlund, ska leda arbetet.

Vad är det som gör arbetet med Tillitsdelegationen så viktigt?

– Problemet idag är att professionerna inte upplever att de utnyttjar hela sin potential. Detaljstyrningen blir ett hinder för att utföra ett bra jobb. Det handlar om att gå från mätning för detaljstyrning till mätning för att följa och återföra kunskap till professionerna. Det är otroligt viktigt att de verksamheter som vi finansierar med våra skattepengar skapar värde för medborgare och där är medarbetares kompetens en avgörande förutsättning, säger Laura Hartman.

Vilket är ditt främsta mål som ordförande i Tillitsdelegationen?

– Att vi svarar på de frågor som ställts till oss på ett klokt och användbart sätt. Och att vi kan genomföra riktigt intressanta och verkningsfulla åtgärder och komma fram till bra förslag. Det är också att vi lyckas skapa en samverkan mellan forskningssamhället, kommuner, landsting, statliga myndigheter, professionsorganisationer, fackliga organisationer, intresseorganisationer och näringslivet, säger Laura Hartman.

Vilka möjligheter och utmaningar ser du framför dig?

– Jag tror starkt på en forskningsbas som följer och utvärderar försöksverksamheter och tar fram vetenskapliga fakta om vad som fungerar. Förutsättningen för att det ska leda till riktig nytta är att vi sedan på ett effektivt sätt kan sprida forskningen så att den kommer till medarbetarnas kännedom så att de kan utveckla verksamheten, säger Laura Hartman.

Hur ser era tidsramar ut?

– Själva slutrapporten ska vara klar den 18 juni 2018, men vi börjar förhoppningsvis leverera så fort vi kommer igång med arbetet och påbörjar dialogen med alla intressenter. Den fulla effekten av vårt arbete syns förstås tidigast om två år, eftersom det tar tid att implementera våra förslag och höja exempelvis attraktionskraften i att arbeta inom välfärdssektorn. Kunskap ska spridas och förhoppningsvis leda till en bred utveckling, säger Laura Hartman.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Bakgrund

Tillitsdelegationen har bland annat i uppdrag att genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling i hela styrkedjan - från nationell nivå till genomförandet i kommuner och landsting.

Delegationen ska också analysera den statliga tillsynens effekter på kommunernas och landstingens verksamhetsutveckling.

I uppdraget ingår även att studera olika ersättningsmodellers effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet, samt lämna förslag på hur ersättningsmodeller kan utformas.

Ledamöter i Tillitsdelegationen

Laura Hartman, ordförande i delegationen, har lång erfarenhet av forskning och ledarskap inom välfärdspolitiska frågor, bland annat som analysdirektör på Försäkringskassan.

Ledamöter i delegationen är Emil Broberg (V), ledamot i Östergötlands läns landsting och Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).