Var tredje författare eller konstnär har någon gång blivit utsatt för hot, våld, trakasserier, stöld eller skadegörelse

Torsdagen den 2 juni träffade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke flera organisationer och representanter för att diskutera hot och hat som riktar sig mot kulturskapare. Kulturskapare är, likaväl som journalister och förtroendevalda, en utsatt grupp som deltar i det offentliga samtalet.

Foto: Bertil S-son Åberg/TT

Färska siffror från Myndigheten för kulturanalys visar att var tredje författare eller konstnär någon gång blivit utsatta för hot, våld, trakasserier, stöld eller skadegörelse. Och var sjätte har utsatts under det senaste året.

Majoriteten utsätts aldrig, ytterligare andra utsätts vid enstaka tillfällen. Men en grupp, tio till trettio procent av de utsatta, är så utsatt att det sannolikt är en del av deras vardag.

”…och detta kan vi inte vänta med”

Regeringen har dragit igång arbetet med att ta fram en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. Flera organisationer som verkar för kulturskapare ser problematiken och flera arbetar aktivt kring dessa frågor, därför bjöd kultur- och demokratiministern in dem till ett rundabordsamtal.

– Det finns underlag och vi behöver samtala kring dessa frågor, men vi behöver också skrida till handling – och detta kan vi inte vänta med. Vi behöver både generella och specifika insatser men för att kunna utforma sådana behöver vi också veta vad som skiljer de olika utsatta grupperna åt. Det som vi ska prata om i dag tar vi med oss in i arbetet med handlingsplanen, sa Alice Bah Kuhnke.

De som samlades kring rundabordsamtalet kom från Myndigheten för kulturanalys, Konstnärsnämnden, Konstnärernas riksorganisation (KRO/KIF), Teaterförbundet, Svenska PEN, Sveriges författarförbund, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS), Dramatikerförbundet och Transit kulturinkubator.

Olika yrkesgrupper utsätts olika

Hot och trakasserier är mest vanligt och sker lika ofta via nätet som andra kanaler, men olika yrkesgrupper utsätts olika. Hot och trakasserier drabbar fler författare än konstnärer, medan främst konstnärer utsätts för skadegörelse och stöld av verk. Våld drabbar författare och konstnärer i lika stor utsträckning och är minst vanligt. Bland författarna finns ett tydligt samband mellan samhällskritisk ambition och utsatthet för hot.

Diskussionerna på mötet kom bland annat att handla om hur viktigt det är att bättre tillämpa befintlig lag och se till att de som utsätts får ordentligt stöd.

Hot kan leda till självcensur

Annat som fick utrymme under diskussionerna var hat och hot på nätet som ett hot mot yttrandefriheten. Dessa hot kan vara svåra att komma åt då förövaren enklare kan vara okänd. Det finns också en risk att detta leder till att kulturinstitutioner och arrangörer väljer bort viss konst, på grund av rädsla för hot och hat.

Även om det inte förekommer direkta hot riskerar utsattheten att leda till självcensur. Vissa kulturskapare, fjorton procent av de som är oroliga har lämnat ett uppdrag eller ämnesområde på grund av detta och mer än hälften av dem menar att deras konstnärliga frihet har minskat. Många uppger dock att de samtidigt stärkts i sitt engagemang och sin vilja att uttrycka sig konstnärligt, enligt rapporten från Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten Hotad kultur? på Myndigheten för kulturanalys webbplats

Samling mot hot och hat

Samling mot hot och hat handlar om att värna det demokratiska samtalet. Med denna satsning vill regeringen samla in kunskap och erfarenheter för att arbeta förebyggande och ge stöd till de som utsätts.