Artikel från Finansdepartementet

Ekofin diskuterade penningtvätt, investeringshinder samt Spaniens och Portugals budgetunderskott

Publicerad

På finansministrarnas dagordning stod bland annat bekämpning av penningtvätt, genomförande av bankunionen och det nya ordförandeskapets arbetsprogram för det kommande halvåret. På mötet beslutades också att processen för alltför stora underskott ska trappas upp för Portugal och Spanien.

Statssekreterare Karolina Ekholm
Statssekreterare Karolina Ekholm frågades ut av svenska journalister efter Ekofin-mötet den 12 juli där hon företrädde Sverige i finansminister Magdalena Anderssons ställe. Foto: EU-representationen Anna Lund

EU under slovakiskt ordförandeskap

Slovakien tog över ordförandeskapet i EU:s ministerråd den 1 juli. Ekofins möte den 12 juli var således det första rådsmötet under slovakisk ordförandeklubba.

I sitt arbetsprogram framhöll slovakerna att de tar över i en tid då Europa befinner sig i ett läge utan motstycke. Detta sett mot bakgrund av utfallet av folkomröstningen i Storbritannien där den sida som förespråkade ett utträde ur EU segrade med knapp marginal.

Ordförandeskapsprogrammet har "ett ekonomiskt starkt Europa" som en av fyra huvudprioriteringar. Ordförandeskapet meddelade att man avser att arbeta vidare med frågor som rör bland annat förhindrande av skatteflykt, kapitalmarknadsunionen, förhindrande av finansiering av terrorism och fördjupningen av EMU.

Bekämpning av penningtvätt, skatteflykt och finansiering av terrorism

Ekofin fick en presentation av revideringen av det fjärde penningtvättsdirektivet. Detta är både en del av åtgärdsplanen i kampen mot terrorism och ett svar på Panamadokumenten som under våren avslöjade ett omfattande utnyttjande av skatteparadis.

I förslagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ingår bland annat att förbättra tillgång till information som är viktig för finansiellt underrättelsearbete. Det finns förslag på att inkludera plattformar för växling av virtuella valutor och depåer för virtuella plånböcker i lagstiftningen samt att sänka beloppsgränsen för förbetalda kort. Förslagen handlar också om att förbättra och öka tillgången till information om företags och trusters verkliga ägare.

Ekofin har under det senaste året fattat flera beslut inom ramen för ett omfattande åtgärdspaket mot skatteflykt. På mötet den 12 juli presenterade kommissionen ett meddelande om ytterligare åtgärder för att täppa igen möjligheterna att undvika att betala skatt.

Europeiska terminen – landsspecifika rekommendationer 2016

Ekofin-rådet antog landsspecifika rekommendationer till medlemsländerna inom ramen för den europeiska terminen. Kommissionen grundar rekommendationerna på en analys av EU-ländernas nationella makroekonomiska situation.

Tematisk diskussion om investeringshinder

Ekofin-rådet hade en längre diskussion om investeringsplanens tredje pelare och frågan om investeringshinder i EU. Arbetet kommer att fortsätta under året.

Portugal och Spanien

Ekofinrådet konstaterade på mötet att Spanien och Portugal inte agerat i enlighet med tidigare rekommendationer för att minska sina respektive budgetunderskottet. Detta betyder att processen för alltför stora underskott, inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten som reglerar medlemsländernas offentliga skulder och underskott, nu trappas upp.

En starkare europeisk banksektor

EU har sedan den ekonomiska krisen 2008-2009 vidtagit åtgärder för att stärka och stabilisera banksektorn i Europa.

Ekofin behandlade en rapport om genomförandet av bankunionen och reformförslag från Baselkommittén om bland annat bankernas kapitaltäckning.

Statssekreterare Karolina Ekholm representerade Sverige vid Ekofin-rådet i Bryssel den 12 juli.

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om Ekofin-mötet 12 juli

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin