Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara

Publicerad

Regeringen har i dagarna antagit en ny regional strategi för utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara. Den nya strategin bygger på existerande partnerskap med den Afrikanska Unionen och sub-regionala aktörer och syftar till att stärka den regionala integrationen och samarbetet.

Regionalt samarbete är nödvändigt för att möta gränsöverskridande utmaningar. I Afrika finns en stark vilja att öka det regionala samarbetet inom många politikområden, inte minst inom områden som ekonomi, miljö och naturresurshållning.

Svält, flykt och armod har länge fått sätta bilden av den afrikanska kontinenten. Men en ny bild av Afrika håller på att träda fram. Trender som är tydliga är ekonomisk tillväxt, teknologiska framsteg, en växande medelklass, fler demokratiska val, färre mellanstatliga konflikter och ökat regionalt samarbete.

Men det betyder inte att det saknas utmaningar. Även om andelen fattiga minskar måste mer göras för att utrota fattigdom och att uppnå den nya globala hållbarhetsagendan. I den nya strategin fokuserar regeringen på fyra områden i det regionala arbetet.

Mänsklig säkerhet och frihet från våld

Fred och säkerhet är en förutsättning för utveckling. Sverige ska bidra till arbetet för fred och försoning, öka kvinnors och ungas inflytande i fredsprocesser och motverka våldsbejakande extremism och terrorism. Utöver Sida får även Folke Bernadotteakademin särskilda uppdrag inom detta område.

Miljö, klimat och hållbar livsmedelsförsörjning

De extrema väder som följer i klimatförändringarnas spår slår hårt mot Afrikas jordbruk och möjligheter till hållbar livsmedelsförsörjning, och ökar pressen på naturresurserna i regionen. Därför åtar sig Sverige att bidra till ett hållbart nyttjande av naturresurser och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer. Regeringen prioriterar här att stärka de regionala aktörernas kapacitet att förvalta gemensamma naturresurser och att verka för en tryggad livsmedelsförsörjning. Utöver detta stärker regeringen också insatserna för omställning mot förnybar energi och ökad energieffektivitet i regionen.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter är centrala komponenter i Sveriges åtagande. Regeringen lyfter fram civilsamhället och media, och deras möjligheter att verka för ansvarsutkrävande och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Inkluderande ekonomisk utveckling och regional integration

Regional ekonomisk integration och handel och arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor bidrar både till en inkluderande ekonomisk tillväxt och till ökad stabilitet och säkerhet. Här är kvinnor och unga är i fokus för regeringens ansträngningar.

Regeringen ser behov av fortsatt reformarbete och stärkande av de regionala organisationernas kapacitet. Kapacitetsutveckling utgör såväl ett medel i utvecklingssamarbetet och som ett mål i sig. Stärkt kapacitet förbättrar möjligheterna att arbeta genom ländernas egna system och lägger grunden för varaktiga resultat som går bortom biståndet. Det är dessutom ett sätt att motverka korruption och hantera risker. Expertgruppen för Biståndsanalys, EBA, visar i sin rapport om det regionala utvecklingssamarbetet på viktiga aspekter som regeringen också tagit hänsyn till i den nya strategin. Därför utökar vi även kretsen av genomförandeparter i det fortsatta samarbetet med en ambition om ökat samarbete med exempelvis civilsamhälle och näringslivsorganisationer.

Med den nya regionala strategin och med de existerande landsstrategierna för Afrika söder om Sahara befäster och fördjupar Sverige vårt partnerskap med länderna i Afrika söder om Sahara.

Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.