Artikel från Finansdepartementet

Ansvarsfördelning för kontanthanteringen

Publicerad · Uppdaterad

Kontanthanteringen är ett delat ansvar mellan flera olika aktörer som banker och andra företag, Riksbanken, Länsstyrelserna och Post- och telestyrelsen. Regeringen följer att kontanthanteringen fungerar och kan vid behov ta till åtgärder.

Banker och andra aktörer

Banker och andra aktörer inom kontantmarknaden har det grundläggande ansvaret för kontanthanteringen. Det är i första hand marknaden själv som bör tillhandahålla dessa tjänster. Staten övervakar att kontanthanteringen fungerar.

Riksbanken

Riksbanken ansvarar för att försörja Sverige med sedlar och mynt, men styr inte över hur mycket kontanter som används i samhället. Det styrs av allmänhetens efterfrågan. På Riksbanken finns ett kontanthanteringsråd, vilket är ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället. Förutom Riksbanken består rådet av representanter från banker, kontantdepåbolag, värdetransportbolag, detaljhandel, fackföreningar och berörda myndigheter.

Kontanthanteringsrådet

Länsstyrelserna

Landets 21 länsstyrelser har i uppdrag att bevaka om tillgången till vissa grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov och genomföra stöd- och utvecklingsinsatser för att förbättra samhällets tillgång till dessa. De utpekade grundläggande betaltjänsterna är betalningsförmedling, uttag av kontanter och hantering av dagskassor. Särskilt ska länsstyrelserna uppmärksamma hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Den som upplever problem med att använda de betaltjänster som i dag finns på marknaden kan vända sig till sin länsstyrelse för att få hjälp, eller svar på frågor.

Statens ansvar för de grundläggande betaltjänsterna omfattar endast de orter och den landsbygd där behoven av grundläggande betaltjänster inte tillgodoses av marknaden. Länsstyrelserna kartlägger dock behovet av och tillgången till grundläggande betaltjänster i samtliga län, samt följer utvecklingen på betaltjänstmarknaden. Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar länsstyrelsernas arbete och ansvarar för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas arbete i en rapport till regeringen.

Läs mer på Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats:

Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsens (PTS)

Post- och telestyrelsen har sedan 2012 haft i uppdrag att stödja länsstyrelserna i arbetet med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. I PTS uppdrag ingår att analysera behov och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska kommunikationstjänster.

Tillgång till grundläggande betaltjänster
PTS stöttar Länsstyrelserna  

Genvägar

Regeringen arbetar för att säkerställa att kontanthanteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt i hela landet.