Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

En bättre arbetslöshetsförsäkring (a-kassa)

Publicerad

– En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är avgörande för en modern arbetsmarknad som ställer stora krav på omställning. Den svenska modellen bygger på att alla som kan arbeta också arbetar. Men individen ska också våga byta jobb. Vid arbetslöshet ska det finnas en ekonomisk trygghet och stöd till omställning, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

Den som blir arbetslös ska inte drabbas av en omedelbar ekonomisk kris. Goda förutsättningar ska ges åt individen att aktivt söka och få ett nytt jobb, i första hand motsvarande dennas kompetens och kvalifikationer. Den trygghet som en fungerande arbetslöshetsförsäkring ger är avgörande för att individen ska våga byta jobb. För att a-kassan verkligen ska fungera som en inkomstbortfallsförsäkring och ge trygghet för individen vid arbetslöshet har regeringen föreslagit ett höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen. Höjningen började gälla den 7 september 2015.

Pressmeddelande: Höjt tak i a-kassan

Trots att a-kassan har förbättras och att taket har höjts så minskar nu kostnaderna för a-kassan. Detta beror på att arbetslösheten faller. Sedan regeringen tillträdde har 120 000 nya jobb skapats och arbetslösheten har fallit med en procentenhet. En god omställningsförsäkring är inget hinder för jobbtillväxt.

Det är viktigt att fler kan kvalificera sig till a-kassan för att få en bra omställningsförsäkring. För att ytterligare förbättra a-kassan avser regeringen att ändra reglerna för arbetslöshetsersättning under tid med deltidsarbete. Inom Regeringskansliet pågår dessutom en översyn av arbetslöshetsförsäkringen.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Bättre arbetslöshetsförsäkring för deltidsarbetslösa

I budgetpropositionen för 2017 anges att regeringen avser att ändra regelverket i arbetslöshetsförsäkringen så att det blir möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor. Nuvarande bestämmelse innebär att en arbetssökande endast kan få 75 ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete, vilket medför att den som försöker komma tillbaka till arbetsmarknaden kan känna sig tvingad att tacka nej till arbete för att vara säker på att klara sin försörjning.

Pressmeddelande: Bättre arbetslöshetsförsäkring för deltidsarbetslösa

Samordning av pension

Dagens samordningsregler när det gäller pension och arbetslöshetsersättning innebär att den som under tid med arbetslöshetsersättning tar ut allmän ålderspension får ett större avdrag på sin dagpenning än den som tar ut tjänstepension. Även den som återkallar sitt pensionsuttag får se sin ersättning reducerad. Det utreds därför hur samordningen av pension och arbetslöshetsersättning ska vara konstruerad för att vara så väl avvägd och proportionerlig som möjligt.

Förslag kommer ingå i en departementsskrivelse som remitteras under hösten 2016.

Rätt till inträde för 64-åringar

Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har den som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i arbetslöshetskassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde. Utöver arbetskrav och krav på arbete inom kassans verksamhetsområde finns det även regler för när en person inte har rätt att bli medlem. Det gäller personer som redan är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa eller har fyllt 64 år.

Åldersgränsen för rätt till medlemskap i en arbetslöshetskassa och därmed inkomstbortfallsförsäkring behöver ses över, inte minst med tanke på rätten till inkomstbortfallsförsäkring för personer som arbetat i en annan medlemsstat inom EU och med tanke på möjligheten att byta arbetslöshetskassa.

Förslag kommer ingå i en departementsskrivelse som remitteras under hösten 2016.

Förtroendeuppdrag och arbetslöshetsersättning

Personer med förtroendeuppdrag utför viktiga insatser för samhället. Det finns dock stora skillnader i förtroendeuppdragens karaktär, hur de utförs och hur de ersätts. Det är därför av betydelse att lagstiftningen så långt det går tydliggör vad som gäller för arbetslöshetsersättning vid förtroendeuppdrag.

Förslag kommer ingå i en departementsskrivelse som remitteras under hösten 2016.

Administrativa förenklingar

Administrativa förenklingar för arbetslöshetskassorna kan komma de enskilda till del i form av snabbare besked och enklare beslutsvägar. Som ett led i översynen undersöker utredningen bland annat om det ska vara möjligt för en arbetslöshetskassas styrelse att delegera vissa beslut om bibehållet medlemskap till kassaföreståndaren.

Förslag kommer ingå i en departementsskrivelse som remitteras under hösten 2016.

Fler i försäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen syftar till att skapa ekonomisk trygghet under omställning till arbete. Alltför många arbetslösa står dock idag utanför denna trygghet. Det pågår därför en utredning inom Regeringskansliet för att identifiera vilka som i dag står utan skydd vid arbetslöshet och hur regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen bör vara utformat för att komma tillrätta med problemet.

Enligt nuvarande planering ska förslag lämnas i en departementsskrivelse februari 2018.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.