Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Ett levande och gemensamt kulturarv

Publicerad

Budgetpropositionen för 2017 innehåller flera satsningar och reformer som värnar ett öppet och tillgängligt kulturarv. Bland annat föreslås att resurser tillförs såväl digitalisering av det svenska filmarvet som flera museer i syfte att främja demokrati och skapa ökad delaktighet.

Satsningarna ingår i budgetpropositionen för 2017 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Foto: Katja Kircher/Folio

Grundtanken i regeringens kulturarvspolitik är att kulturarvet är i ständig utveckling och formas av människor tillsammans. Alla ska ha rätt att vara med och forma kulturarvet. Tillsammans med andra reformer, bland annat inom kulturområdet, ska även kulturarvspolitiken bidra till ett inkluderande Sverige som håller ihop.

Museimyndigheter främjar demokratin

Statens historiska museer och Statens museer för världskultur tillförs vardera 4 miljoner kronor per år under fyra år för att få bättre förutsättningar att arbeta för en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning. Människors historiebruk och användning av kulturarvet är en viktig kraft i den demokratiska samhällsutvecklingen. Vårt samhälle kan idag beskrivas som allt mer polariserat. Det är därför angeläget att de statliga museerna har resurser att bidra till ett Sverige som håller ihop.

Det civila samhället inom kulturarvsområdet ska kunna söka nya stöd

Regeringen utvecklar och förstärker bidraget till kulturmiljövård för att möjliggöra stöd till det civila samhällets aktörer inom kulturarvsområdet, till exempel inom hembygdsrörelsen. Det civila samhällets engagemang är en viktig förutsättning för att nå ut till många och i hela landet. Bidraget tillförs i detta syfte tre miljoner kronor årligen under fyra år.

En utökad satsning på ett mer tillgängligt filmarv

Den pågående satsningen på digitalisering av filmarvet förstärks med 2,5 miljoner kronor från och med 2017. Redan har totalt 141 filmer digitaliserats från 2014 till och med 2015. Tack vare digitaliseringen kan fler filmer ur det gemensamma filmarvet visas både i Sverige och utomlands, samt bevaras för framtiden.

Statens museer för världskulturs arbete med hotat kulturarv

Statens museer för världskultur får 1,3 miljoner kronor från och med 2017 för att utveckla ett långsiktigt arbete som främjar skydd av hotat kulturarv i bland annat Syrien och Irak. På grund av pågående internationella konflikter sker utbredd förstörelse av ovärderliga lämningar och illegal handel med kulturföremål. Statens museer för världskultur har upparbetade kontakter med internationella aktörer och goda möjligheter att utveckla detta arbete.

Kontakt

Enheten för kulturarv och livsmiljö, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00