Förstärkta insatser mot skattefusk

Regeringen avser att föreslå i BP17 att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket tillförs medel för att förstärka och intensifiera arbetet med att bekämpa skattebrott, skatte­fusk och skatteundandraganden både inom respektive myndighet och för att stärka samverkan dem emellan.

Förslaget innebär en sammanlagd satsning om 175 miljoner kronor från 2017 till och med 2020. Myndigheterna föreslås en ökning om 25 miljoner kronor 2017 och 50 miljoner kronor per år 2018–2020.

Syftet med förslaget är att intensifiera arbetet med att bekämpa skattebrott, skattefusk och skatteundandrag­anden. Vilka är problematiska ur flera perspektiv bland annat genom att de skapar illojal konkurrens, underminerar skattemoralen och är samhällsekonomiskt kostsam då andra måste betala för dem som inte betalar. Att motverka skattefusk och skatteundandragande är en hög politisk prioritering.

Regeringen presenterade i april 2016 ett 10-punktsprogram mot skatteflykt som är styrande för det fortsatta arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Regeringen har också tagit initiativ till flera åtgärder för att stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet och verka för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet. Den huvudsakliga undandragna brottsvinsten inom ekobrottsområdet är den skatt som inte betalas.

Förslaget medför ökade utgifter för perioden 2017‑2020 när de två myndigheternas förvaltningsanslag tillförs medel. En framgångsrik insats kan dock förväntas öka statens skatte­intäkter, men storleken på sådan effekt är svår att beräkna.