Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Fortsatt arbete för ett Sverige som håller ihop – regeringen satsar 132 miljoner kronor

Publicerad

Regeringen kraftsamlar för det öppna och demokratiska samhället. I 2016 års ekonomiska vårproposition presenterades satsningar inom ramen för ett Sverige som håller ihop. Arbetet fortsätter med fler insatser för ett samhälle med öppna mötesplatser, mer lokalt kulturutbud och ett förstärkt civilsamhälle, men även åtgärder mot diskriminering, extremism och hot och hat. Totalt satsas 132 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2017 och i höständringsbudgeten för 2016. Satsningarna ingår i budgetpropositionen för 2017 och höständringsbudgeten 2016 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Foto: Viktor Holm/Folio

Regeringen möter de utmaningar som Sverige står inför med förstärkta satsningar för ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett Sverige med ökade klyftor och ökad segregation riskerar att polariseras allt mer när mötesplatser och kontaktytor mellan olika människor försvinner.

Vårt land kännetecknas av pluralism och mångfald och har en stor resurs i detta, men är samtidigt sårbart för misstro mellan grupper. Denna misstro kan också utnyttjas av rasistiska och våldsbejakande extremistiska rörelser.

De som gör sina röster hörda, till exempel journalister, förtroendevalda och kulturutövare, utsätts alltför ofta för hat och hot. Den hårdnande samtalstonen riskerar att tysta röster som inte ska tystas, och medieutvecklingen medför att allt fler mediekonsumenter befinner sig i informationsbubblor där den egna åsikten bara bekräftas och sällan utmanas.

Satsningar för ett Sverige som håller ihop

För att bromsa utvecklingen mot ett mer splittrat samhälle satsar regeringen på ett Sverige som håller ihop. Satsningarna syftar bland annat till att förbättra tillgången till förenings- och samlingslokaler särskilt i socioekonomiskt utsatta områden, till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och radikalisering och hur detta kan förebyggas, samt till att stärka barn och unga som medvetna och kritiska medieanvändare.

Budgetpropositionen för 2017 innehåller också en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. Det offentliga rummet behöver värnas mot näthat. Journalister, politiker och kulturutövare ska kunna verka utan att utsättas för hot och hat. I Höständringsbudgeten tillförs det civila samhället och trossamfunden 35 miljoner kronor för att förstärka organisationernas verksamheter riktade till asylsökande och för nyanländas etablering.

Även satsningar på kulturområdet syftar till ett sammanhållet och öppet Sverige. Bland annat föreslår regeringen att Statens historiska museer och Statens museer för världskultur tillförs medel för att få bättre förutsättningar att arbeta för en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning. Vidare föreslås att kultursamverkansmodellen förstärks för att fler i Sverige ska få tillgång till ett fritt och vitalt kulturliv.

Satsningarna för ett Sverige som håller ihop

• Värna demokratin mot våldsbejakande extremism, 24 mnkr
• Förstärkt arbete mot diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden, 4 mnkr
• Förstärkt stöd till allmänna samlingslokaler, 20 mnkr
• Stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, 3 mnkr
• Värna det demokratiska samtalet mot hot och hat, 5 mnkr
• Förstärkt kultursamverkansmodell, 30 mnkr
• Museimyndigheter främjar demokratin, 8 mnkr
• Bidrag till kulturmiljövård, 3 mnkr
• Medel till det civila samhället och trossamfund för arbetet med asylsökande och nyanländas etablering, 35 mnkr (i Höständringsbudgeten för 2016)

Kontakt

Enheten för demokrati och det civila samhället, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.