Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Industrisamtal med tema logistik, transporter och infrastruktur

Den 12 september ägde det femte Industrisamtalet rum, denna gång med tema logistik, transporter och infrastruktur. Ett tema som är grundläggande för att den exportberoende svenska industrins konkurrenskraft ska kunna stärkas. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och infrastrukturminister Anna Johansson samtalade med fem företagsledare, företrädare för parterna inom Industrirådet och Almega samt berörda generaldirektörer. Deltog gjorde även Eva Lindström, statssekreterare vid Näringsdepartementet och Pär Ängquist, statssekreterare vid Miljö- och energidepartementet.

Två ministrar och en statssekreterare sitter vid ett bord
Närings- och innovationsminister Mikael Dambergs statssekreterare Eva Lindström, närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt infrastrukturminister Anna Johansson på industrisamtal om logistik, transporter och infrastruktur. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

– Dagens samtal, förmiddagens expertseminarium och eftermiddagens Industrisamtal, är viktiga för att ge inspel till regerings arbete med den kommande infrastrukturpropositionen, förändringar inom regelområdet och regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter, säger Anna Johansson.

Under mötet diskuterades framtida transportlösningar och innovation. För att utveckla infrastruktur och transporter krävs flera insatser samtidigt. Frågeställningar lyftes om hur ny teknik kan utvecklas som bidrar till önskad utveckling av transport- och infrastruktursystemet. Vilka insatser behövs för att ny teknik och nya tjänster ska få genomslag? Vad bör regering respektive näringsliv göra?

Framtidens transport- och infrastruktursystem kan bidra till industrins utveckling genom att försörja industrin med transporter och att företag i Sverige kan leverera varor och tjänster såsom fordon och logistiklösningar. Ett framtida fossilfritt transportsystem förutsätter såväl nya fordon som bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur. Samtidigt ger digitalisering och självkörande fordon radikalt nya förutsättningar för hur transporter och infrastruktursystem utformas och används.

– Svensk ekonomi utvecklas starkt och vi har dubbelt så hög tillväxt som många av våra konkurrentländer. Men vi vet också att konkurrensen blir allt hårdare och att allt fler länder kan konkurrera hög upp i värdekedjorna.

– Industrisamtalen och företagens inspel är därför viktiga för regeringens arbete med att stärka förutsättningarna för att konkurrera globalt med Sverige som bas, säger Mikael Damberg.

När det gäller infrastruktur och ramvillkor lyftes frågan om hur dagens transport och infrastruktursystem kan utvecklas för att bidra till ökad konkurrenskraft. Vilka prioriteringar behöver göras avseende investeringar och underhåll samt vilka regelverk som behöver ses över för att förstärka industrins konkurrenskraft.

Industrisamtalet föregicks av ett expertseminarium under ledning av statssekreterare Eva Lindström där deltagarna diskuterade vilka konkreta insatser som är viktigast för att stärka industrins förutsättningar som transportköpare såväl som utvecklare av nya lösningar.

Fakta om industrisamtalen

För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.