Mer film till fler

Regeringen föreslår nya satsningar för att mer film ska nå fler. Genom att avskaffa granskningsavgifterna, förstärka satsningen på digitalisering av filmarvet med 2,5 miljoner kronor årligen och öka filmstödet med 20 miljoner kronor från och med 2019 tar regeringen ytterligare ett steg mot det målet.

Satsningarna ingår i budgetpropositionen för 2017 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Foto: Love Strandell/Folio

Regeringens mål är att mer film ska nå fler. Svensk film ska vara ett självklart och tillgängligt val för publiken. Den ska spridas och visas i olika visningsformer i hela landet. Filmen är en central konstform i det moderna samhället. Den når ut till de allra flesta oavsett ålder och bakgrund och har därmed en unik genomslagskraft. Med sitt uttryck bidrar filmen både till att beskriva och utmana samtiden – till att underhålla och ifrågasätta.

Granskningsavgifterna avskaffas

För att mer film ska nå fler vill regeringen under 2017 avskaffa de så kallade granskningsavgifterna. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att ett sådant förslag kommer att lämnas under hösten 2016. När avgifterna försvinner kommer filmdistributörernas kostnader att minska med 3-4 miljoner kronor om året. Det frigör resurser som filmbranschen kan använda till annat, till exempel ökade insatser för lansering av film eller för investeringar i produktion av ny film. Genom att avskaffa avgifterna blir det också möjligt för distributörerna att låta fler filmer åldersklassificeras. Framför allt små distributörer med smalare filmer har inte alltid haft ekonomiska möjligheter att låta åldersklassificera sina filmer. Om fler filmer lämnas in för klassificering kan också fler filmer bli tillgängliga för barn och unga under 15 år.

I dag betalas granskningsavgifterna av filmdistributörerna för att Statens medieråd ska sätta åldersgränser på de filmer som ska visas på biograf för barn under 15 år.

Ett mer tillgängligt filmarv

Regeringen föreslår att den pågående satsningen på digitalisering av filmarvet förstärks med 2,5 miljoner kronor årligen från och med 2017. På samma sätt som ny film kan ge nya insikter om samtiden kan filmerna ur det gemensamma filmarvet ge värdefulla inblickar i andra tiders liv, värderingar och frågeställningar. Därför är det viktigt att det digitaliserade filmarvet bevaras på ett långsiktigt sätt och kan visas för fler både i Sverige och utomlands.

Ökat filmstöd

Den nya filmpolitiken föreslås förstärkas genom att ytterligare 20 miljoner kronor årligen avsätts i filmstöd från och med 2019. Att skapa film tar tid. Det kräver långsiktighet och stabila ekonomiska villkor.

Kontakt

Enheten för medier och film, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00