Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Ny lässatsning ska få fler barn och unga att läsa

Publicerad

Regeringen satsar totalt 60 miljoner kronor under fyra år på läsfrämjande insatser inom kulturområdet. Satsningar görs även inom skolans område. Syftet är att förbättra läsförmågan och öka läsningen bland barn och ungdomar i hela landet.

Satsningarna ingår i budgetpropositionen för 2017 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information kan knappast överskattas. Genom läsningen lär vi oss att förstå andras tankar, reflektera, dra slutsatser och argumentera. Redan från tidig ålder är litteratur och läsupplevelser viktiga för att bygga upp språket och läsförmågan.

Även om läsvanorna är stabila för den svenska befolkningen som helhet finns oroande tendenser. Det finns stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper och andelen unga som läser regelbundet minskar. Vidare har svenska elevers läsförmåga försämrats markant på ganska kort tid. På området läsfrämjande föreslår regeringen därför följande satsningar:

Bokstart

Den läsfrämjande insatsen Bokstart som Statens kulturråd tagit initiativ till förstärks med 10 miljoner kronor årligen 2017–2020. Förstärkningen innebär att satsningen kan utvidgas till att omfatta fler regioner och att satsningen på ett tydligare sätt också kopplas till förskolan. Bokstart är ett samarbete mellan barnhälsovård och folkbibliotek i syfte att stimulera små barns språkutveckling. Satsningen byggdes under 2016 ut till att omfatta fem områden i olika delar av landet.

Läslov

Regeringen föreslår att 5 miljoner kronor årligen 2017–2020 tillförs för läsfrämjande insatser under skollov. För att stötta läsrörelsens initiativ "Läslov vecka 44" vill regeringen bland annat stödja läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov. Det finns också behov av litteratur- och läsfrämjande insatser på de nationella minoritetsspråken.

Hela Sverige läser med barnen

Regeringen har tillsatt en delegation med uppdrag att inom ramen för satsningen "Hela Sverige läser med barnen" samla de insatser för läsfrämjande som görs både inom och utanför skolan. Syftet är att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och att stimulera lusten till läsning.

Kontakt

Enheten för konstarterna och internationell samordning, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.