Nya patent- och marknadsdomstolarna invigda

Torsdagen 1 september invigde Morgan Johansson de nya patent- och marknadsdomstolarna vid en ceremoni i Stockholms tingsrätt. Prövningen av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden samlas nu i Patent- och marknadsdomstolen som kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt. Patent- och marknadsöverdomstolen blir andra instans och kommer att vara en del av Svea hovrätt.

 • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson talar

  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson invigde domstolarna vid en ceremoni i Stockholms tingsrätt.

  Foto: Regeringskansliet

 • Anders Dereborg, chef för patent- och marknadsdomstolen, talar

  Anders Dereborg, chef för patent- och marknadsdomstolen.

  Foto: Regeringskansliet

 • Christine Lager, chef för patent- och marknadsöverdomstolen talar

  Christine Lager, chef för patent- och marknadsöverdomstolen.

  Foto: Regeringskansliet

Immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga frågor är av stor betydelse för ett väl fungerande näringsliv, en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Morgan Johansson framhöll i sitt invigningstal Sveriges höga innovationskraft och starka varumärken på den globala marknaden.

- Vi ser en stark ekonomisk utveckling i de kreativa näringarna och att svenska företag har tagit marknadsandelar. Ett starkt immaterialrättsligt skydd främjar nya jobb, levande kulturliv och trygga konsumenter, säger Morgan Johansson.

Exempel på mål och ärenden som kommer att handläggas av de nya domstolarna är mål om varumärkes- och upphovsrättsintrång, mål om ogiltigförklaring av patent, ärenden om registrering av varumärken och beviljande av patent samt immaterialrättsliga brottmål. Ytterligare exempel är mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring och mål om konkurrensskadeavgift.

- Domstolsprövningen på dessa rättsområden måste leva upp till högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. När prövningen nu koncentreras till dessa två domstolar kan den kompetens som målen och ärendena kräver utnyttjas bättre, säger Morgan Johansson.

Bakgrund

Den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden var tidigare uppdelad mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen.

En samlad domstolsprövning innebär att kompetensen på de aktuella rättsområdena koncentreras och medför ökade möjligheter till specialisering, vilket bidrar till effektivare handläggning och en ännu högre kvalitet i dömandet.

Den samlade domstolsprövningen medför även att systemet blir mer lättöverskådligt för parterna och det undviks i stor utsträckning att en part behöver föra flera olika processer i olika domstolar, med de kostnader och olägenheter som det för med sig. En samlad domstolsprövning ökar också förutsättningarna för en enhetlig prejudikatbildning inom de berörda rättsområdena.