Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Nystart för Nollvisionen – för ökad trafiksäkerhet inom alla trafikslag

Publicerad

Regeringen har idag den 1 september fattat beslut om en Nystart för Nollvisionen, ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige. Regeringen presenterar ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens inriktningar för svensk trafiksäkerhetspolitik. Regeringen börjar arbetet med att presentera tre regeringsuppdrag som ska förbättra förutsättningarna för en god utveckling av trafiksäkerheten.

Anna Johannson i panelsamtal tillsammans med David Ward, generalsekreterare Global NCAP. Anna Johansson håller i mikrofonen.
Infrastrukturminister Anna Johansson vid den årliga trafiksäkerhetskonferensen Tylösandsseminariet. Under seminariet fick flera av de aktörer som deltagit i processen höra Anna Johansson ge en förhandsinformation om nystarten av nollvisionen och de tre regeringsuppdragen. På bild syns även David Ward, generalsekreterare Global NCAP. Mari Haglund

- Svenskt trafiksäkerhetsarbete är framgångsrikt. Sverige har en ledande position i kampen mot dödstalen i tra­fiken. Det är en position som vi inte har råd att mista. Med Nystart för Nollvisionen säkrar vi upp det som fungerar bra och att utvecklar det som fungerar mindre bra, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

- Nu skapar vi förutsättningar för Sverige att fortsatt exportera svensk expertis och svenska lösningar inom trafiksäkerhet, och bidra till ett stärkt innovationsklimat.

Fokus på oskyddade trafikanter och ny teknik

Det fortsatta arbetet för ökad trafiksäkerhet ska säkerställas och utvecklas inom de områden där man hittills varit framgångs­rik, särskilt kan nämnas väg­utformning, viss reglering och tillsyn samt bilsäkerhet. Sam­tidigt är det avgörande att det fortsatta arbetet tydligare lyfter in oskyddade trafikanters säker­het och potentialen i ny teknik. Inriktningsdokumentet pekar på behovet av att infrastruktu­rens utformning och underhåll anpassas efter oskyddade trafi­kanters behov och på behovet av nya lösningar i transportsys­temet, såsom exempelvis al­kobommar i hamnar. Trafikanalys får dessutom i uppdrag att utreda sänkt bashastighet i tätort. Det skulle kunna ge ökad säkerhet och trygghet till fot­gängare och cyklister men behöver utredas ytterligare.

Samverkan är viktigt

Det fortsatta trafiksäkerhetsarbetets framgång förutsätter ett engagemang från alla berörda aktörer och en vilja till samver­kan dem emellan. En tydligare ledning och samordning av arbetet är viktigt. Där­för får Trafikverket i uppdrag att leda den övergripande samverkan för att nå nollvisio­nen inom vägtrafiken. I uppdra­get ingår att sammankalla till och leda dialog mellan relevan­ta myndigheter och aktörer och att kunna föreslå viss verksam­hetsutveckling där flera aktörers samverkan krävs.

Tydlig målbild

Nollvision spelar fortsatt en viktig roll som målbild för tra­fiksäkerhetsarbetet. Vid sidan av visionen är det viktigt med mer konkreta mål som vägleder arbe­tet rätt. Trafikanalys får därför i uppdrag att se över och föreslå nya transportpolitiska precise­ringar på trafiksäkerhetsområ­det. För vägtrafik ingår att ge förslag på nytt etappmål för arbetet efter 2020.

Framtaget i dialog

Utformningen av nystarten i svenskt trafiksäkerhetsarbete har engagerat många aktörer. Arbe­tet har genomförts i dialog med företrädare för organisationer, berörda myndigheter och andra aktörer som påverkar trafiksä­kerheten genom sin verksamhet. Tanken är att inriktningarna för det fortsatta trafiksäkerhetsarbe­tet ska vara ett stöd till alla som bidrar i trafiksäkerhetsarbetet.

Regeringen avser att återkomma med ytterligare initiativ inom området.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Ökad trafiksäkerhet - inom alla trafikslag

Sverige är välkänt i världen för sitt arbete med nollvisionen och det framgångsrika trafiksäkerhetsarbetet i stort. Svenska lösningar inom trafiksäkerhet är också en betydande exportvara. Det vill regeringen ta tillvara på och utöka. Genom nysatsning på trafiksäkerhet intensifieras arbetet för ökad säkerhet och trygghet på vägarna. Ett ökat samarbete där innovationer och smarta lösningar ger goda effekter på trafiksäkerhet, miljö och trängsel är framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet. Därtill kommer regeringen att fokusera på goda sociala villkor inom transportnäringen och en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.

Nystart för nollvisionen

Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. Nystarten gäller alla trafikslag och ska fungera som en plattform för konkreta initiativ inom trafiksäkerhetsområdet.
Innehållet i nystarten har tagits fram i dialog med företrädare för organisationer, berörda myndigheter och andra aktörer som påverkar trafiksäkerheten genom sin verksamhet. Alla dessa aktörers fortsatta arbete är en förutsättning för arbetets framgång.