Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Reformer för ökad välfärd och trygghet i Budget 2017 inom Social omsorg

Stöd till socialsekreterare, ökade resurser till Statens institutionsstyrelse, nationellt kunskapscenter för ensamkommande flyktingbarn och ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Det är några av de satsningar regeringen vill genomföra i Budgetpropositionen 2017.

Socialtjänstassistenter stöder socialsekreterare

Det finns behov av att öka antalet administratörer inom socialtjänsten för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

En majoritet av kommunerna anser att delar av socialsekreterarnas arbetsuppgifter kan utföras av andra. Arbetsuppgifterna skulle kunna utföras av exempelvis nyanlända kvinnor och män och personer med svag ställning på arbetsmarknaden Även här finns möjligheter för kommunerna att i samarbete med Arbetsförmedlingen främja ökad sysselsättning inom ramen för exempelvis befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ökade resurser till Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse behöver utöka an­talet platser i sin verksamhet. Orsaken till detta är en större efterfrågan, som hänger samman med att gruppen som kan bli aktuell för vård inom Statens institutionsstyrelse har blivit större. Inom ungdomsvården förklaras ökningen av antalet ensamkommande barn och ungdomar har ökat och av större barnkullar i de ålders­grupper som kan behöva komma i kontakt med ungdomsvården vid myndigheten.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 40 miljoner kronor 2017 och beräknar att anslaget bör ökas med ytterligare 10 miljoner kronor från och med 2018.

Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på insatser som syftar till ett rättssäkert och effektivt mottagandesystem, ett förbättrat mottagande i kommunerna och att korta vägarna till arbete för nyanlända.

Vid Socialstyrelsen inrättar regeringen ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn. Syftet är att sprida aktuell kunskap, framgångsrika metoder och effektiva processer till de kommuner, landsting och ansvariga myndigheter som genomför insatser för ensamkommande barn. För satsningen föreslår regeringen att Socialstyrelsen tilldelas 10 mnkr årligen 2017–2018 och därefter 5 mnkr årligen 2019–2020.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Pressmeddelande: Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

Budgetsatsningar för ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Regeringen vill öka kvaliteten och säkra kompetensförsörjningen inom välfärden. Regeringen föreslår därför en satsning på kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen även att extratjänster förändras.

Pressmeddelande: Ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Debattartikel: Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas

Förslagen på området Social omsorg i budgetpropositionen

Förslagen på området Social omsorg finns i budgetpropositionen under utgiftsområde 9, Politik för sociala tjänster.

Statens budget 2017 i siffror: utgiftsområde 9