Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och trygghet - budgetpropositionen 2017

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2017 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Här kan du läsa om förslag inom Socialdepartementets ansvar.

Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på insatser som syftar till ett rättssäkert och effektivt mottagandesystem, ett förbättrat mottagande i kommunerna och att korta vägarna till arbete för nyanlända.

Vid Socialstyrelsen inrättar regeringen ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn. Syftet är att sprida aktuell kunskap, framgångsrika metoder och effektiva processer till de kommuner, landsting och ansvariga myndigheter som genomför insatser för ensamkommande barn. För satsningen föreslår regeringen att Socialstyrelsen tilldelas 10 mnkr årligen 2017–2018 och därefter 5 mnkr årligen 2019–2020.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Pressmeddelande: Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas

Bristen på utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen är ett
växande problem som parterna och regeringen har ett gemensamt ansvar för att lösa. Den omsorg vi visar våra äldre är ett tecken på hur stark vår välfärd är.

Den 16 september presenterar regeringen tillsammans med Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Debattartikel: Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas
Pressmeddelande: Ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen

Regeringen avser att inrätta en
jämställdhetsmyndighet

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser inrätta en jämställdhetsmyndighet. Myndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Under hösten kommer regeringen även att presentera en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, i den jämställdhetspolitiska skrivelsen. Strategin kommer att innehålla ett åtgärdsprogram för 2017-2020, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Pressmeddelande: Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet

Miljarder till socialförsäkringarna i regeringens höstbudget

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen stort på att stärka de gemensamma försäkringarna genom satsningar på 2 miljarder fram till 2018. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

  • Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
  • Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
  • Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag
  • Höjning av underhållsstödet för äldre barn
  • Höjning av flerbarnstillägget

Pressmeddelande: Miljarder till socialförsäkringarna i regeringens höstbudget

Budgetsatsning på tandvård för äldre

I regeringens budget för 2017 föreslås att det så kallade allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år.

Pressmeddelande: Budgetsatsning på tandvård för äldre

Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har en viktig roll när det gäller finansiering av forskning om hälso- och sjukvård samt socialtjänst och bör därför tillföras en successiv anslagsökning från och med 2017 upp till 175 miljoner kronor 2020 för att bidra till att dels förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten, dels öka kunskapen om styrningen av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Regeringen vill, tillsammans med Vänsterpartiet, göra tre forskningssatsningar för att möta hälsoutmaningen och kommer föreslå att Vetenskapsrådets forskningsanslag ska successivt öka från och med 2017 till att 2020 tillföras 115 miljoner kronor.

Det handlar för det första om en satsning på en nationell forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande av biologiskt material från människor i biobanker. Dessutom föreslås en satsning för tvärsektoriell registerbaserad forskning. För det andra görs dels en förstärkning av klinisk behandlingsforskning, dels en stimulans av samverkan inom forskning och innovation med fokus på folksjukdomar och diagnoser. Den tredje satsningen för att möta hälsoutmaningen handlar om att stärka både grundforskning och tillämpad forskning för att hindra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som är ett allvarligt globalt hälsohot.

Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.