Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och trygghet i statens budget 2017 inom folkhälso- och sjukvårdsområdet

Publicerad

Regeringen föreslår i denna proposition en satsning om 10 miljarder kronor per år till kommuner och landsting från och med 2017. Av dessa medel uppgår tillskottet till landsting till 2,3 miljarder kronor 2017. Därutöver finns ett antal nya och pågående satsningar inom hälso- och sjukvårdspolitiken.

Regeringen ökar stödet till vården till följd av flyktingsituationen

Regeringen planerar att vidta åtgärder för att öka tillgängligheten av vård och behandling för traumatiserade asylsökande och nyanlända. Regeringen föreslår i denna proposition en satsning på området som uppgår till 40 miljoner kronor 2017.

Det stora antalet asylsökande som kom till Sverige hösten 2015 kommer sannolikt öka trycket på traumacenter för krigs- och tortyrskadade runtom i Sverige. Under 2018–2020 beräknar regeringen att avsätta 40 miljoner kronor per år för satsningen. Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etablerings- och integrationsprocess.

Höjt tandvårdsbidrag för äldre

Regeringen avser att dubblera det allmänna tandvårdsbidraget för åldersgruppen 65-74 år. Därmed får gruppen samma nivå på det allmänna tandvårdsbidraget som gruppen 75 år eller äldre. Detta innebär en satsning på totalt 50 miljoner kronor 2017.

Då gruppen äldre generellt har ett större tandvårdsbehov är det motiverat med ett högre stöd för regelbunden tandvårdskontakt. Regeringen avser därför att höja det allmänna tandvårdsbidraget från 150 kronor till 300 kronor per år för personer som är mellan 65 och 74 år från och med den 1 juli 2017. Därmed får gruppen 65–74 år samma nivå på det allmänna tandvårdsbidraget som gruppen 75 år eller äldre. Detta innebär en satsning på totalt 50 miljoner kronor 2017 och därefter 100 miljoner kronor per år.

Pressmeddelande: Budgetsatsning på tandvård för äldre

Jämlik och tillgänglig cancervård av hög kvalitet

Regeringen satsar fortsatt 500 miljoner kronor årligen 2017–2018, för att korta väntetiderna och skapa en mer jämlik cancervård.

Svensk cancervård håller en hög medicinsk kvalitet, men samtidigt finns det ojämlikheter i vården, bland annat när det gäller tillgängligheten till vård. Väntetiderna i cancervården är på många håll alltför långa och varierar både mellan och inom landstingen. Utöver de 500 miljoner kronor som regeringen årligen satsade 2015–2016 satsar regeringen fortsatt 500 miljoner kronor årligen 2017–2018, för att korta väntetiderna och skapa en mer jämlik cancervård.

Regeringen satsar för att stärka kvinnors hälsa

Vården till kvinnor behöver förbättras. För regeringen är detta ett prioriterat arbete, både ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Regeringen har aviserat att årligen 2016–2019 avsätta 400 miljoner kronor till kvinnors hälsa och förlossningsvård, och 130 miljoner kronor för att stärka arbetet med kvinnors hälsa i primärvården.

Regeringens bedömning är att satsningar på att stärka bland annat bemanningen och kompetensförsörjningen i sin helhet inom förlossningsvården och den hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa är angelägna. Den 1 juli 2016 trädde satsningen på avgiftsfri mammografi i kraft och i denna proposition lämnar regeringen förslag om att preventivmedel inom läkemedelsförmånerna ska vara kostnadsfria för unga under 21 år. Syftet med reformen om kostnadsfria preventivmedel är att värna unga kvinnors rätt till sexuell hälsa utan oönskade graviditeter. För ändamålet avsätter regeringen 27 miljoner kronor per år och det börjar gälla den 1 januari 2017.

Kompetensförsörjningen central för vårdens kvalitet och tillgänglighet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har genom professionsmiljarden skapat förutsättningar för landstingen att lägga kraft och fokus på kompetensförsörjning.

Hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs är dess medarbetare. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning på både kort och lång sikt, bland annat på grund av svårigheter att rekrytera inom vissa yrkesgrupper. Därför måste befintliga resurser användas på ett mer effektivt och flexibelt sätt. Inom ramen för överenskommelsen ryms bland annat möjligheten till specialistutbildning för olika yrkesgrupper, en angelägen fråga för vårdens kompetensförsörjning. Avsikten är att ingå överenskommelser även för kommande år under förutsättning att riksdagen beslutar om medel för ändamålet. Regeringen har även genomfört andra satsningar på kompetensförsörjningsområdet, bland annat vad avser utbyggnad av utbildningsplatser och på validering.

Regeringen ökar stödet för arbetet med tillsyn

Regeringen avser att förstärka IVO:s förvaltningsanslag med 70 miljoner kronor från och med 2017. Regeringen bedömer även att IVO behöver en resursförstärkning med 40 miljoner kronor 2017 med anledning av att verksamheten har påverkats av flyktingmottagandet och det ökande antalet ensamkommande barn.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tillsynen är ett viktigt verktyg för att uppmärksamma fel och brister i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter, varför det är viktigt att myndigheten har förutsättningar att kunna bedriva sitt arbete effektivt. Regeringen föreslår därför att IVO tillförs 60 miljoner kronor för att kunna bedriva en mer effektiv tillsyn inom dessa områden. För att stärka IVO:s tillsyn och viss tillståndsgivning när det gäller verksamheter som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade tillförs IVO vidare 10 miljoner kronor.

IVO:s verksamhet har även påverkats av de omfattande migrationsströmmarna och det ökande antalet ensamkommande barn, särskilt när det gäller tillståndsprövningen av hem för vård eller boende. Regeringen bedömer att IVO behöver en tillfällig resursförstärkning med 40 miljoner kronor 2017, 25 miljoner kronor 2018 och 10 miljoner kronor 2019.

Regeringen anser att IVO:s resurser samlat ska förstärkas med 110 miljoner kronor 2017.