Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på mer lokal kultur i hela landet

Publicerad

Regeringen föreslår att totalt 120 miljoner kronor under fyra år tillförs Kultursamverkansmodellen, en modell som ger landstingen ett utökat ansvar att fördela vissa statliga bidrag till lokal och regional kulturverksamhet. Syftet med den satsningen är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge fler tillgång till kultur.

Satsningen ingår i budgetpropositionen för 2017 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Foto: Werner Nystrand/Folio

Tillgång till ett fritt och vitalt kulturliv är en förutsättning för ett öppet samhälle som främjar delaktighet och demokrati. Det är en bärande idé för regeringens samhällsbygge att kulturlivet behöver vara tillgängligt för fler och i hela landet.

Regeringen anser att en förstärkning av kulturen lokalt och regionalt, både inom ramen för de regionala institutionernas verksamhet och inom det fria kulturlivet, även är viktigt mot bakgrund av den växande klyftan mellan storstad och land.

Regeringen föreslår därför att Kultursamverkansmodellen förstärks med 30 miljoner kronor per år under 2017–2020. De tillförda resurserna ska gå till mer regional och lokal kultur och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer i kulturutbudet.

Information om Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 och innebär att landstingen får ett utökat ansvar att fördela vissa statliga bidrag till lokal och regional kulturverksamhet. Modellens syfte är dels att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås, dels att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Totalt bidrar regeringen med ca 1,2 miljarder kronor per år till lokal och regional kultur inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Kontakt

Enheten för konstarterna och internationell samordning, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.