Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Artikel från Miljödepartementet

Sammanfattning av regeringens budgetsatsningar inom miljö, klimat och energi

Publicerad

I budgetpropositionen för år 2017 stärker regeringen arbetet för en giftfri vardag, ett fossilfritt välfärdssamhälle och förnybar energi. Sverige ska vara ett föregångsland på klimatområdet och vi ska öka takten för att nå miljömålen. För det behövs ökad kunskap, nya tekniska lösningar och tydliga mål på vägen.

Historisk miljö- och klimatbudget

Sedan regeringen tillträdde år 2014 har anslaget till utgiftsområdet UO20 Allmän miljö- och naturvård ökat med 73 procent, exklusive miljöforskning. Budgetpropositionen för år 2017 är den största miljö- och klimatbudget som någonsin föreslagits i Sverige.

Regeringens investeringar för klimat uppgår till 12,9 miljarder kronor för perioden 2017-2020. Det så kallade Klimatklivet förstärks och förlängs med en satsning om 1,6 miljarder kronor, för att fortsätta stötta regionala och lokala initiativ som ska minska utsläppen av växthusgaser. Totalt omfattar Klimatklivet drygt 3,5 miljarder kronor för perioden 2015-2020.

Stadsmiljöavtalen byggs ut med ytterligare 750 miljoner kronor år 2017-2018 och omfattar totalt 2,75 miljarder kronor till år 2018. Från och med nästa år blir det även möjligt att söka stöd för investeringar i cykelinfrastruktur.

Som ett led i att minska den totala mängden koldioxid inom EU:s system för handel med utsläppsrätter föreslår regeringen en utsläppsbroms för att köpa in och annullera utsläppsrätter. Satsningen omfattar 300 miljonerkronor varje år mellan åren 2018 och 2040.

Arbetet med kunskapshöjande och förebyggande insatser för att anpassa samhället till ett förändrat klimat fortsätter. Anslaget för klimatanpassning förstärks med 10 miljoner kronor per år 2017-2018, 70 miljoner kronor år 2019 och 120 miljoner kronor år 2020.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar historisk klimat- och miljöbudget

Forskning för att möta samhällsutmaningar

En stark miljöforskning är avgörande för att kunna hantera klimat- och miljöutmaningarna. I budgeten föreslås en förstärkning av resurserna för klimat- och miljöforskning med sammanlagt 752,5 miljoner kronor under perioden 2017–2020. Klimatforskningsanslagen till Formas kommer att i det närmaste fördubblas till år 2018. I den forskningspolitiska proposition, som regeringen avser att lägga fram under hösten 2016, beskrivs forskningssatsningarna närmare.

En särskild energiforskningsproposition kommer att presenteras under hösten. Den innehåller riktlinjer och initiativ för prioriterade och mera kraftfullt inriktade insatser på energiområdet. Regeringen föreslår i budgetpropositionen en förstärkning av resurserna för energiforskning med sammanlagt 620 miljoner kronor under perioden 2017–2020.

Pressmeddelande med fokus på den forskningspolitiska propositionen: Nya forskningssatsningar ska möta globala samhällsutmaningar

Fossilfria resor och transporter för klimat och miljö

På transportområdet förlängs supermiljöbilspremien med ett år, till och med år 2017. I höständringsbudgeten skjuts 180 miljoner kronor till för år 2016 och för år 2017 satsar regeringen 700 miljoner kronor. Förlängningen sker i väntan på ett så kallat bonus-malus-system där mer miljöanpassade fordon premieras vid inköpstillfället genom en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre fordonsskatt.

Regeringen vill också underlätta för konsumenter att göra informerade och miljöanpassade val av drivmedel och kommer därför att se över möjligheterna att göra information om drivmedels miljöpåverkan obligatorisk.

Regeringen fortsätter att arbeta för en giftfri vardag

I budgetpropositionen för år 2017 görs en rad satsningar på kemikalieområdet för att nå miljömålet om en giftfri miljö, med särskild inriktning på barn och unga. Totalt föreslår regeringen satsningar på 375 miljoner kronor fram till år 2020. Bland annat får Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga farliga ämnen i människors vardag. Medel avsätts också för att inrätta ett centrum som ska hjälpa företag byta ut farliga ämnen i produkter och varor.

Pressmeddelande: Farliga kemikalier ska bort från barnens miljö

Fler marina skyddade områden

Regeringen har sedan tidigare gjort stora satsningar på skydd av värdefull natur, däribland marina områden. För att nå delmålet att skydda tio procent av Sveriges marina områden till år 2020, bedömer regeringen att takten i arbetet behöver öka. I budgeten förstärks därför anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljö med 15 miljoner kronor år 2017.

I höständringsbudgeten återför dessutom regeringen 250 miljoner kronor till skydd av värdefull natur. Det innebär att satsningar på bland annat skyddsvärda skogar kan genomföras enligt den ursprungliga tidsplanen.

Vattenkraft med moderna miljökrav

Vattenkraften spelar en central roll för Sveriges elförsörjning. Fysisk påverkan från vattenkraften på vattendragen medför stora konsekvenser för ekosystem och biologisk mångfald. Regeringen satsar därför 25 miljoner kronor på vattenverksamheter år 2017 och från år 2018 höjs satsningen till 30 miljoner kronor per år.

100 procent förnybar elproduktion år 2040

Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam ur ett klimatperspektiv. Regeringen fortsätter därför att stimulera utbyggnaden av solceller. Bland annat är de medel som avsatts för investeringsstödet för solel 2017 åtta gånger högre än de var 2015.

Utbyggnaden av förnybar energi ställer krav på elnätet och på de myndigheter som hanterar frågan. Regeringen avser bland annat att öka anslaget till Energimarknadsinspektionen med 10 miljoner kronor per år, bland annat för myndighetens arbete med nätkoncessioner.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.