Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Ann Lindes Team Sweden-resa till Indonesien och Vietnam

Publicerad Uppdaterad

Sveriges välstånd är beroende av en stark export. Den svenska exporten står fortfarande mycket stark, men närmare 70 procent av Sveriges export går i dagsläget till EU:s inre marknad och den svaga tillväxten i Europa vilket medför att också den svenska exporten utvecklas långsamt. Sveriges exportföretag måste i ökande utsträckning fokusera på tillväxtmarknaderna i Asien. Beräkningar visar att om endast fyra år – år 2020 – kommer 53 procent av tillväxten att ske i Asien och endast 21 procent i Nordamerika och 13 procent inom EU.

  • Ann Linde i Jakarta

    EU- och handelsminister Ann Linde på cykel under en bilfri dag i Jakarta.

    Foto: Anna Sundström/Regeringskansliet

  • Ann Linde i Hanoi

    EU- och handelsminister Ann Linde i Hanoi.

    Foto: Lam Pham Tung/Sveriges ambassad i Hanoi

- Den europeiska kakan blir mindre, det är i Asien det växer. Därför besökte jag Indonesien och Vietnam med en stor svensk företagsdelegation i förra veckan, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Vietnam förväntas uppleva en tillväxt på ca 6-7 procent fram till 2020, vilket är i paritet med landets genomsnittstillväxt för hela 2000-talet. Landet utgör ett av de största dragloken i den asiatiska ekonomin där endast Kina och Indonesien har vuxit mer de senaste 20 åren. G20-medlemmen Indonesien i sin tur är världens fjärde största land sett till befolkning och världens tionde största ekonomi i termer av köpkraftsparitet. Indonesien förväntas uppnå en BNP-tillväxt på runt 5 procent fram till 2017.

Om svensk exportindustri inte lyckas ställa om och i högre utsträckning nå ut till tillväxtmarknaderna står Sverige inför betydande utmaningar för att bevara ställningen som en av världens ledande industrinationer, och ytterst, den svenska välfärden.

I den "Exportstrategi" som regeringen antog för ganska exakt ett år sedan slås fast att svensk export i större utsträckning måste nå ut till tillväxtmarknaderna – främst i Asien. I strategin framgår också att flera små och medelstora företag måste förmås att exportera, att svenska varor, tjänster och system måste nå ännu högre upp i värdekedjan, och att regeringen kontinuerligt måste verka för en ökad frihandel och förbättrad hållbarhet i handeln och produktionsleden.

- I samtliga dessa hänseenden är det regeringens ambition att växla upp engagemanget. Som handelsminister ser jag det som ett av mina viktigaste uppdrag, säger Ann Linde.

Under det gångna året har regeringen också vid flera tillfällen fått svenska industrins kvittering på att "Exportstrategin" siktar rätt. Senast i SvD den 22 september betonade Marcus Wallenberg att svenska företag inte lever upp till sin potential i Sydostasien, måste arbeta hårdare med sin marknadsföring och teknologiska satsning i regionen samt tillvarata sin innovationskraft.

Regeringens roll är att marknadsföra och underlätta för svenska företag i deras exportansträngningar gentemot de asiatiska ekonomierna. I flera av dessa ekonomier föreligger mycket starkare band mellan det offentliga och näringslivet än vad vi är vana vid i Europa. Mervärdet av det offentligas delaktighet i svenska exportsatsningar ligger i att bistå svenskt näringsliv i länder där affärsklimatet inte alltid är helt oproblematiskt och där byråkratiska handelshinder och flaskhalsar fortfarande föreligger. Det handlar således om att utveckla handelsrelationen med länder som, trots stora framsteg mot en ökad ekonomisk liberalisering, även fortsättningsvis kräver ett starkt politiskt engagemang för att öppna dörrar för svenska företag.

Flera av Sveriges stora industriföretag bearbetar de asiatiska marknaderna långsiktigt med stora, högteknologiska projekt. Forskning, utveckling och ofta tillverkning för dessa projekt görs i stor utsträckning i Sverige och säkrar sysselsättningen för tusentals svenskar. Ledtiderna är fleråriga och projektens framgång på respektive marknad är beroende av ett samordnat samspel mellan svensk industri, regering och offentlig sektor. Sverige närmar sig dessa länder på bred front, med ett djupt, genuint och brett engagemang som kan omfatta alltifrån förhandlingar av frihandelsavtal och samarbetsavtal, erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter, Triple Helix-verksamhet i samarbete mellan universitet, industri och offentlig sektor samt, naturligtvis, gemensamma och långsiktiga satsningar som omfattar svensk industri och gynnar svensk export.

För att Sverige skall betraktas som en seriös motpart fordras att det svenska erbjudandet uppfattas omfatta så mycket mer än produktleverans; inget land vill utgöra endast en avsättningsyta för andra länders varor och tjänster. Genom att välja det svenska alternativet ska motparterna i Asien vara förvissade om att de får ett mycket bättre paket som omfattar inte bara svenska företag och produkter, utan också all den expertis och det kunnande som statliga myndigheter och universitet besitter.

I egenskap av delegationsledare träffade Ann Linde sina asiatiska ministerkolleger i närvaro av representanter för de svenska företag som var medföljande på delegationsresan. Utöver att presentera dessa företags affärsidéer och verksamhet, adresserades även eventuella handelshinder som de svenska företagen har bekymmer med på aktuell marknad. Andra områden som diskuterades var den verksamhet som statliga myndigheter och universitet bedriver i samarbete med sina asiatiska motparter. Bredden och djupet i det svenska engagemanget brukar tas väl emot. Samverkansformen är effektiv och uppskattad.

Som varje delegationsresa slog även denna resa ett slag för de svenska små och medelstora företagen och syftade till att stärka deras export- och internationaliseringsmöjligheter på två väldigt viktiga marknader i en viktig del av världen. Allt fler små och medelstora företag upptäcker möjligheterna på tillväxtmarknader. Samtidigt uppgår exporten till tillväxtmarknader generellt bara till 13 procent av de små och medelstora företagens totala export. Just till de asiatiska marknaderna har de små och medelstora företagen emellertid börjat bana väg med ganska kraftiga exportökningar de senaste fem åren; volymen har ökat med 65 procent sedan 2005. Under år 2015 ökade exporten med 12 procent, motsvarande 1,2 miljarder kronor. I dag exporterar svenska små och medelstora företag till tillväxtmarknader totalt för 40 miljarder kronor; en trend som har pekat uppåt sedan 2013.

I samband med en delegationsresa av detta slag är det emellertid också naturligt att det främst är de stora, multinationella företagen som åtföljer ministern. Det är oftast dessa företag som har de finansiella musklerna att etablera sig i denna del av världen och vars behov av handfast stöd från en handelsminister är som störst. Men också detta är indirekt av stor vikt för alla de tusentals arbetstillfällen som finns i de svenska små och medelstora företag som idag är underleverantörer till de multinationellt verkande svenska företagen. Genom att hjälpa de svenska storföretagen i deras exportansträngningar, hjälper regeringen indirekt de små och medelstora företagen att driva och även expandera sin verksamhet. Inget exempel på storkoncernens betydelse för underlevererande småföretag vore väl därvid mer talande än Volvo Cars framgångsrika expansion och den volymökning det har medfört för små- och medelstora företag i hela Västsverige och i landet i stort. Nyanställningarna kan räknas i tusental.

- Som ledare för en svensk företagsdelegation till Sydostasien, ville jag hjälpa svenskt näringsliv med dess exportansträngningar i denna viktiga del av världen, primus motor för global tillväxt år 2020, säger Ann Linde.

Om arbetet bedrivs med framgång bidrar regeringen till att svensk industri kan vidmakthålla sin position som världsledande, till att företagens forskning och utveckling ligger kvar i Sverige, till att såväl multinationella företag som små och medelstora får ännu bättre snurr på hjulen och kan nyanställa arbetskraft. Få andra politiska ambitioner kan tävla med en sådan prioritering; det svenska samhället och välfärden under kommande år är beroende av svenska exportföretags möjligheter att hävda sig på tillväxtmarknaderna, inte minst i Sydostasien.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.