Förstärkta insatser under asyltiden

Publicerad

Samhället behöver ta tillvara alla människors vilja och förmåga att bidra. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt. Detta särskilt för att underlätta och påskynda en framtida etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet för den som beviljas uppehållstillstånd.

Foto: Maskot/Folio.

Nya satsningar i höstbudgeten för 2017

– Förstärkning av medlen för tidiga insatser
– Ny struktur för tidiga insatser för asylsökande
– Kompetenskartläggning under asyltiden fortsätter

Förstärkning av medlen för tidiga insatser

Det är viktigt att använda tiden i asylprocessen på ett meningsfullt sätt, bland annat för att underlätta och påskynda en framtida etablering på arbetsmarknaden. Regeringen har i budgeten för 2017 föreslagit en förstärkning av medlen för tidiga insatser som syftar till att främja asylsökandes kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och andra etableringsfrämjande insatser. Medel tillförs för tidiga insatser via civilsamhället med 135 miljoner kronor 2017, 110 miljoner 2018, 100 miljoner 2019 och 30 miljoner 2020. Medel tillförs även för språkinsatser genom folkbildningen med 135 miljoner kronor 2017, 120 miljoner kronor 2018, 106 miljoner kronor 2019 och 41 miljoner kronor 2020.

Ny struktur för tidiga insatser för asylsökande

Migrationsverket har i dag ett ansvar för att ordna organiserad sysselsättning för asylsökande på anläggningsboenden. Enligt Migrationsverket kommer antalet asylsökande att vara fortsatt högt under kommande år och regeringen bedömer att myndigheten behöver koncentrera sina insatser på prövning av asylansökningar för att väntetiderna ska bli så korta som möjligt.

Avsikten är att en ny struktur för tidiga insatser för asylsökande ska införas. I Ds 2016:21 föreslås att Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande sysselsättning ska ändras. Myndighetens ansvar för att asylsökande ges tillfälle att delta i svenskundervisning och andra former av sysselsättning föreslås upphöra och Migrationsverket föreslås i lämplig omfattning ge asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser.

Från 2017 avses länsstyrelserna få ansvaret för att samordna insatser för asylsökande och personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets anläggningsboenden. Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer, och ska bland annat syfta till att stärka kunskaperna i svenska och främja etableringen på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Ds 2016:21 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn

Kompetenskartläggning under asyltiden fortsätter

Kompetenskartläggning för kvinnor och män redan under asyltiden är viktigt för en snabbare etablering. Den satsning på Arbetsförmedlingens kompetenskartläggning som beslutades i samband med vårbudgeten för 2016 bör därför fortsätta. För att finansiera denna verksamhet under kommande år föreslås att anslaget ökas med 90 miljoner kronor 2017 och med 55 miljoner kronor från och med 2018.

Tidigare satsningar under mandatperioden

– Kompetenskartläggning för asylsökande
– Svenska från dag ett för bättre etablering
– Flyktingguider och familjekontakter även för asylsökande
– Digital språkinlärning för asylsökande
– Asylsökande ska få tillgång till bankkonto
– Digital plattform om hälsa och jämställdhet för asylsökande barn och unga
– En utredning ser över den organiserade sysselsättning som erbjuds asylsökande

Kompetenskartläggning för asylsökande

För att främja etablering på arbetsmarknaden bör kartläggning av en persons utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet kunna erbjudas av Arbetsförmedlingen redan under asyltiden. Regeringen föreslog därför i vårbudgeten för 2016 att 90 miljoner kronor skulle avsättas för att utveckla möjligheten att erbjuda kompetenskartläggning även för asylsökande. Från och med 2017 bör uppgiften implementeras permanent i Arbetsförmedlingens verksamhet. Genom kompetenskartläggning kan rekryteringsbehoven inom framförallt välfärdsområdena bättre tillgodoses.

Pressmeddelande: Satsningar i vårbudgeten för en effektivare etablering och minskad arbetslöshet

Svenska från dag ett för bättre etablering

Satsningen Svenska från dag ett innebär att folkhögskolorna och studieförbunden tillförs särskilda medel för att asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd, men som fortfarande bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende, ska få möjlighet att läsa svenska och andra kurser för att stärka sina kunskaper om det svenska samhället samt delta i verksamheter som främjar deltagande i samhällslivet.

Satsningen infördes 2015 och fortsätter under 2016. Regeringen avsatte 30 miljoner under 2015. I vårbudgeten för 2016 avsattes ytterligare 97 miljoner kronor (25 miljoner till folkhögskolorna och 72 miljoner till studieförbunden) för verksamheter som syftar till att stärka kunskaper i svenska och om samhället samt främja deltagande i samhällslivet för asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende.

Pressmeddelande: Svenska från dag ett för bättre etablering Pressmeddelande: Språkundervisning för bättre etablering

Flyktingguider och familjekontakter även för asylsökande

Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten för 2016 en förstärkning med 25 miljoner kronor under 2016 för insatser för flyktingguider och familjekontakter samt att målgruppen vidgas till att även omfatta asylsökande.

Pressmeddelande: Satsningar i vårbudgeten för en effektivare etablering och minskad arbetslöshet

Digital språkinlärning för asylsökande

I regleringsbrevet för 2016 fick länsstyrelserna i uppdrag att tillhandahålla ett digitalt språkinlärningspaket i syfte att stärka asylsökandes kunskaper i svenska. Länsstyrelsernas förvaltningsanslag utökades med 10 miljoner kronor under 2016 för ändamålet.

I uppdraget till länsstyrelserna ingår att:

  • Inventera befintliga digitala språkinlärningsprogram och andra tillgängliga insatser för digital språkinlärning, till exempel portaler och appar.
  • Utifrån inventeringsresultatet ta fram ett kvalitetssäkrat språkinlärningspaket för de fem största språkgrupperna av asylsökande.
  • Göra språkinlärningspaketet lättillgängligt via samhällsportalen www.informationsverige.se.
  • Informera berörda aktörer i länen om språkinlärningspaketet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnar länsstyrelsernas arbete.

Lära sig svenska på webbportalen Information Sverige
Länsstyrelsernas regleringsbrev 2016 (ESV:s webbplats)

Asylsökande ska få tillgång till bankkonto

Den naturliga vägen in i det svenska samhället är genom att börja arbeta. För att ha rätt att arbeta under tiden som asylsökande i Sverige måste den asylsökande ha en godtagbar identitetshandling alternativt medverkat till att klarlägga sin identitet. Ett undantag från kravet på arbetstillstånd (AT-UND) är då aktuellt.

Asylsökande som har medgetts ett sådant undantag har mött svårigheter att öppna konto i svenska banker. Orsaken är att många asylsökande saknar giltiga svenska id-handlingar och att de LMA-kort som Migrationsverket utfärdar inte godtas av bankerna. Ett LMA-kort är ett bevis på att personen är asylsökande och får vara i Sverige i väntan på beslut.

Finansdepartementet har arbetat tillsammans med ansvariga myndigheter för att hitta en lösning så att de asylsökande som vill jobba och betalar skatt i Sverige ska kunna öppna bankkonto. Alla inblandade parter är nu eniga om att tillämpa ett förslag från Finansinspektionen. Detta innebär att bankerna kommer att godkänna bankkonton på basis av Migrationsverkets utfärdade LMA-kort för asylsökande som har erhållit undantag från kravet på arbetstillstånd.

Artikel: Asylsökande ska få tillgång till bankkonto

Digital plattform om hälsa och jämställdhet för asylsökande barn och unga

Regeringen gav i april 2016 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram och sprida en digital plattform rörande hälsa och jämställdhet som enkelt ska kunna användas i nätuppkopplade mobiltelefoner. Plattformen ska innehålla målgruppsanpassad information om hälsa och jämställdhet med särskild inriktning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Arbetet ska ske i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO och riktas till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år.

Pressmeddelande: Uppdrag till myndigheten MUCF att informera om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända
Regeringsuppdrag: Uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga

En utredning ser över den organiserade sysselsättning som erbjuds asylsökande

I november 2015 tillsatte regeringen A2015:02 Mottagandeutredningen. Mottagandeutredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända invandrare. När det gäller den organiserade sysselsättningen ska utredningen:

  • analysera hur etableringsstödjande insatser kan komma in i asylmottagandet,
  • bedöma om det övergripande målet för organiserad sysselsättning ska gälla och vid behov föreslå ett nytt mål, samt
  • ge riktlinjer avseende omfattning och innehåll för den organiserade sysselsättningen och när i tiden olika insatser bör ges.

Uppdraget ska delredovisas i januari 2017 och slutredovisas i oktober 2017.

Kommittédirektiv: Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända
Mottagandeutredningen (Statens offentliga utredningars webbplats)