Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Miljödepartementet

Ibrahim Baylan deltog i global satsning på energieffektivisering i Paris

Publicerad

Den 14 oktober 2016 var samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på besök i Paris för att inledningstala på IEA:s globala konferens för energieffektivisering. Resan är också startskottet på den särskilda satsning inom energieffektivisering som genomförs inom exportstrategin och Team Sweden Energy.

Samordnings- och energiminister Baylan höll ett huvudtal vid IEA:s globala konferens om energieffektivisering under värdskap av organisationens exekutivdirektör Fatih Birol. Baylan valde att i sitt anförande framhålla betydelsen av energieffektivisering globalt som en viktig komponent för att bidra till omställningen av energisektorn och uppfyllandet av uppställda klimatmål. Energieffektiva produkter och tjänster kan även bidra till ökad tillgång till modern energi för de flera hundra miljoner människor som idag saknar det. Här har Sverige och svenska företag kompetens och teknik som kan möjliggöra både ökad levnadsstandard samt minskade utsläpp av växthusgaser globalt.

I samband med konferensen bjöd samordnings- och energiminister Baylan in till ett seminarium med utvalda internationella och svenska företrädare för att diskutera hur marknader för energieffektivisering kan främjas och utvecklas. Bland annat poängterades policy som drivkraft för förändring, vikten av att satsa på kapacitetsuppbyggnad i små- och medelstora företag och organisationer, samt en ökad förståelse för vilka olika nyttor energieffektivisering bidrar med utöver minskad resursförbrukning, exempelvis positiva effekter för jobbskapande, tillväxt, miljö och hälsa. Seminariet arrangerades tillsammans med IEA, Energimyndigheten samt Energieffektiviseringsföretagen. Seminariet var även ett inspel till IEA:s tekniksamarbete om efterfrågestyrning (DSM) inom vilket Sverige idag har en aktiv roll.

I samband med konferensen i Paris hölls även ett bilateralt möte med Storbritanniens energiminister baronessan Lucy Neville-Rolfe för att samtala om gemensamma frågor. Exempelvis förankrades planer för ett möjligt svensk besök i Storbritannien senare i vinter på temat hållbar värme och kyla, även det inom ramen för exportstrategin och Team Sweden Energy. Ytterligare diskuterades prioriteringar i olika EU-frågor samt ämnen av allmänpolitisk karaktär.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Regeringens exportstrategi

Regeringens övergripande exportstrategi presenterades i september 2015. Som ett led i detta arbete gör Miljö- och energidepartementet en särskild satsning på energiområdet, i nära dialog med myndigheter och företag. Syftet är att öka svenska företags export av energitekniska lösningar vilket även bidra till en hållbar energiomställning internationellt.