Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Lässatsning för att stimulera fler barn och unga att läsa mer

Publicerad

I Sverige är läsvanorna stabila för den svenska befolkningen som helhet. Men det finns oroande tendenser som att andelen unga som läser regelbundet minskar och att god läsförmåga i hög grad bestäms av till exempel föräldrars utbildningsnivå. Regeringen vill förbättra läsförmågan och öka läsningen bland barn och ungdomar i hela landet och genomför därför en särskild lässatsning, Hela Sverige läser med barnen.

Hela Sverige läser med barnen

I filmen medverkar statsminister Stefan Löfven och statsråden Alice Bah Kuhnke, Gustav Fridolin och Åsa Regnér.

En god läsförmåga är grundläggande för att barn ska klara kunskapskraven i skolan. I regeringens särskilda lässatsning samlas skola, kultur, idrott och föreningsliv för läsfrämjande insatser under paraplyet "Hela Sverige läser med barnen". Inom ramen för satsningen kommer höstlovet stärkas som ett läslov, en läsdelegation har tillsatts och regeringen utvidgar de pågående satsningarna Bokstart och Läslyftet.

- Det brukar sägas att det krävs 5000 timmar för att träna upp sin läskondition, gå från att staka sig genom en text till att läsa med flyt och lust. Alla de timmarna ryms inte i skolans schema. Vi ska läsa mer i skolan, men vi måste också läsa mer hemma och alla barn – oavsett hur många böcker man har i bokhyllan hemma – måste oftare hamna i situationer där man kan upptäcka läsning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Läslovet

För att uppmärksamma läsning görs en rad aktiviteter och som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att hädanefter kalla för, och stärka höstlovet som, ett läslov. Under läslovet kan samhället utanför skolan samlas för att stärka barns läsning. Det blir ett tillfälle då kulturinstitutioner får jobba mer för att nå fler barn, då fotbollsklubben kanske tar med barnen till biblioteket i slutet av en träning, då skolbibliotekarien jobbar lite extra med lärarna på fritidshemmet och folkbiblioteket tänker ut ett nytt sätt att nå föräldrar och barn som vanligen inte går dit.

För att stimulera läslovet kommer Regeringen att satsa 5 miljoner kronor årligen 2017–2020 så att kulturinstitutioner runt om i landet ges möjlighet att få stöd att genomföra läsfrämjande aktiviteter under skollov.

Redan i år har många kulturinstitutioner och bibliotek tagit initiativ till just sådana aktiviteter. Kulturrådet fördelar redan sedan flera år tillbaka bidrag till läsfrämjande insatser. Stödet uppgår till ca 20 miljoner kronor årligen.

- Nu i novembermörkret hoppas jag verkligen att alla får möjlighet att förgylla vardagen med en god bok. Låt lovet bli ett riktigt läslov där du får upptäcka nya perspektiv eller äventyr. Jag kommer ta tillfället i akt att läsa mycket och det hoppas jag att du också får möjlighet att göra. Med din familj och dina vänner eller på egen hand, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Läsdelegationen

Läsdelegationen – under ledning av stadsbibliotekarie Katti Hoflin – har i uppdrag att samordna läsfrämjande insatser inom och utanför skolan. Det finns idag en rad bra initiativ och insatser inom skola, kulturliv, föreningsliv och idrott, och syftet med en samordning är att öka effekten av dem. Satsningen ska bidra till att ge alla barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Uppdraget ska slutredovisas i mitten av 2018.

- Läsning är nyckeln till att kunna utvecklas, och att kunna ta del av hela vårt demokratiska samhälle. Läsning och böcker har betytt allt för mig. Om det inte vore för att bokbussen kom varannan vecka till min by mitt i skogen i Småland så hade jag inte varit den människa jag är, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Bokstart – läsinspiration till småbarnsföräldrar i socioekonomiskt utsatta områden

Regeringen kommer att utvidga Kulturrådets pågående satsning Bokstart, som syftar till att tidigt stimulera små barns språk- och läsutveckling. Satsningen riktar sig till föräldrar med små barn och innebär att framför allt barnhälsovård och folkbibliotek samverkar för att nå dem med inspiration och information kring läsning. Delar av Bokstart riktas i dag till socioekonomiskt utsatta områden, och regeringen vill utvidga satsningen till fler kommuner och regioner.

Utvidga Läslyftet till förskola och skolbibliotek

Läslyftet är en fortbildningsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling för lärare i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

- Det blir allt viktigare att förstå texter, också komplexa texter. Därför är det avgörande att både killar och tjejer läser mycket och kan förstå och använda det de läser, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Fortbildningen syftar till att utveckla kvaliteten i undervisningen genom att ge lärare fler verktyg och perspektiv för att arbeta med elevernas läs- och skrivutveckling. Regeringen avser utöka Läslyftet till att även omfatta förskollärare och skolbibliotekarier.

- Läsning är så mycket mer än bara text i en bok. Genom att läsa kan du färdas i länder du aldrig kan komma till och uppleva svunna och kommande tidsåldrar. Du kan inse samband du inte hade tänkt dig och förstå människor du annars inte begripit dig på. Utan läsning hade världen varit oändligt mycket fattigare, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Ytterligare reformer för att förstärka läsningen

Regeringen gör utöver insatserna inom Hela Sverige läser med barnen ett flertal ytterligare reformer för att förstärka läsningen inom såväl Utbildningsdepartementets som Kulturdepartementets ansvarsområden. Det handlar bland annat om en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet, förstärkt specialpedagogisk kompetens i skolan, personalförstärkningar i skolbibliotek och en nationell biblioteksstrategi.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.