Näthat – ett hot mot det demokratiska samtalet

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statssekreterare Per Olsson Fridh bjöd den 5 oktober in till ett samtal om näthat. Rundabordssamtalet är det femte i en serie på temat ”Samling mot hot och hat”. De kunskaper och erfarenheter som kommer fram ska användas i arbetet för att förebygga hot och hat och värna det demokratiska samtalet.

Alice Bah Kuhnke talar i inledningen av mötet
Statssekreterare Per Olsson Fridh och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke leder rundabordssamtal om näthat. Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

Aktörer med kunskaper och erfarenheter kring frågor om näthat, men med olika utgångspunkter och perspektiv, fanns representerade vid mötet. Deltagarna kom bland annat från myndigheter, civilsamhälle och forskningsvärlden. Syftet med samtalet var att diskutera näthatet ur olika perspektiv och ta del av deltagarnas syn på vad som mer behöver göras i det förebyggande arbetet mot näthat.

Underlag till handlingsplan

- Vi är flera i regeringen som har ansvar för frågor som rör hot och hat – mitt ansvar gäller det förebyggande arbetet. Många insatser pågår redan idag, men jag vill veta vad ni tror behövs för att arbetet ska bli mer systematiskt, sa kultur- och demokratiministern som inledning till diskussionerna kring bordet.

Regeringen kommer under 2017 att presentera en handlingsplan i syfte att inleda ett mer systematiskt arbete för att förebygga hot och hat bland centrala aktörer för det demokratiska samtalet som förtroendevalda, journalister och kulturskapare. Ambitionen är att se hatet ur ett bredare perspektiv: i det offentliga rummet, på nätet och i sociala medier.

- Det förebyggande arbetet ligger nära arbetet mot rasism, extremism och könsstereotypa normer och värderingar. Regeringen har t.ex. nyligen gett Statens medieråd i uppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på internet när det gäller rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism. Nu vill vi fånga upp era erfarenheter i Kulturdepartementets fortsatta arbete med att förebygga näthat, sa statssekreterare Per Olsson Fridh.

Vuxnas ansvar lyftes

Näthat är ett välkänt fenomen och deltagarna i samtalet kunde berätta om många tidigare och pågående insatser, särskilt när det gäller olika typer av stödmaterial och verktyg för att stärka barn och unga i sin vardag online. Samtidigt var ett återkommande tema under samtalet vikten av att vuxna kommunicerar mer med barn och unga om nätet. En ny undersökning från Novus visar också att många barn och unga vill prata mer om livet på nätet med vuxna.

Ett återkommande ämne var skolans roll och ansvar när det gäller det förebyggande arbetet. Men även i öppna fritidsverksamheter, i föreningslivet och hemma måste det finnas vuxna som är rustade att ta diskussioner om svåra ämnen och som stöttar barn i deras medievardag. Även vikten av att uppmärksamma barn och unga som kan vara särskilt utsatta, exempelvis unga personer med kognitiva funktionsnedsättningar, lyftes fram.

Situationen för journalister som är särskilt utsatta för hot och hat uttrycktes som akut. Därför diskuterades behovet av direkta insatser, men också vikten av de långsiktiga perspektiven i det förebyggande arbetet. Andra frågor som togs upp var bland annat ursprunget till hat och hot, värderingar och etik, behovet av forskning och vikten av ett genusperspektiv.

De som deltog vid rundabordssamtalet kom från Statens medieråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolinspektionen, Datainspektionen, Surfa Lugnt, Internetstiftelsen i Sverige, Nätaktivisterna och Institutet för Juridik och Internet. Dessutom deltog forskare från Umeå universitet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet samt en journalist och författare.

Ett samtal återstår

Detta rundabordssamtal var det femte i en serie på temat ”Samling mot hot och hat”. De tidigare har handlat om hot och hat riktat mot förtroendevalda, journalister, kulturskapare och kulturinstitutioner. Nästa samtal, som också är det sista i serien, kommer att handla om unga kvinnors erfarenheter av att vara opinionsbildare.

Samling mot hot och hat

Samling mot hot och hat handlar om att värna det demokratiska samtalet. Med denna satsning vill regeringen samla in kunskap och erfarenheter för att arbeta förebyggande och ge stöd till de som utsätts.