Uppdaterad information om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Publicerad Uppdaterad

Regeringen avser att införa ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga, som ska träda i kraft den 1 juli 2017. Det nuvarande regelverket gäller fram tills dess att ett nytt regelverk träder i kraft.

Som ett led i att förbereda för det nya ersättningssystemet fattades ett regeringsbeslut den 22 juni 2016 om uppdrag till Migrationsverket att säga upp alla överenskommelser med kommuner om mottagande avseende asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Migrationsverket med anledning av nytt ersättningssystem för ensamkommande barn

I promemorian "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga" föreslås att ersättningen baseras i huvudsak på schabloner och därmed finns det en begränsning för hur mycket kommunerna får i ersättning från staten. Schablonersättningen föreslås i promemorian vara 1 350 kronor per dygn för ensamkommande barn under 18 år som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Schablonersättningen för ensamkommande unga 18–20 år med uppehållstillstånd föreslås i promemorian vara 750 kronor per dygn.

Promemoria: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Regeringen har lyssnat på synpunkter från remissinstanserna och avser därför att senarelägga ikraftträdandet till den 1 juli 2017. Regeringen föreslår också i budgetpropositionen för 2017 att 40 miljoner kronor per år avsätts för 2017 och 2018 med syfte att kunna kompensera kommuner för eventuella extraordinära utgifter till följd av det nya ersättningssystemet. Information om senare ikraftträdande och medel för omställningskostnader lämnades vid en presskonferens tisdagen den 30 augusti 2016.

Pressmeddelande: Förbättrat ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Artikel: Beslut fattat om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

För mer information om ersättningar under tiden fram tills det nya ersättningssystemet träder i kraft hänvisas till Migrationsverket.

Mer information hos Migrationsverket

För mer information om ersättningar under tiden fram tills det nya ersättningssystemet träder i kraft hänvisas till Migrationsverket.

Regeringens pressträff om det nya ersättningssystemet

Ta del av regeringens pressträff om det nya ersättningssystemet, senare ikraftträdande och medel för omställningskostnader, från den 30 augusti 2016.