Ekofin enigt om kriterier för en så kallad svart lista

EU-ländernas finansministrar träffades i Bryssel 8 november inom ramen för Ekofinrådet. Där diskuterade de fortsatta åtgärder för att stoppa skatteflykt. Diskussionen handlade främst om det nya förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och kriterier för att upprätta en lista över skatteparadis – det vill säga icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

Magdalena Andersson
- Det här är en stor framgång i arbetet mot skattefusk och skatteundandragande, sade finansminister Magdalena Andersson efter finansministrarnas möte i Ekofinrådet 8 november i Bryssel. Rådet enades då om de kriterier som ska gälla för en framtida EU-lista över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet. Foto: EU-representationen

Kriterier för en lista över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

Initiativet till en lista kom bland annat som en reaktion på avslöjandena i Panamadokumenten i april 2016.

Ekofin enades på mötet om både kriterier och själva förfarandet för att upprätta en EU-förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet. Förteckningen har kommit att ofta kallas för en svart lista över skatteparadis.

- Det är klart att detta är en stor framgång i arbetet mot skattefusk och skatteundandragande, sade finansminister Magdalena Andersson efter mötet.

Kontrollen av icke samarbetsvilliga jurisdiktioner ska slutföras senast i september 2017 och en lista ska godkännas innan årsskiftet 2017-2018. Listan ska sedan uppdateras kontinuerligt.

- Jag tror inte att det kommer vara särskilt attraktivt för länder att vara på listan. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt vill samarbeta så att listan kan bli så kort som möjligt, underströk Magdalena Andersson när hon träffade journalister efter mötet den 8 november.

Förslag om en gemensam bolagsskattebas

Finansministrarna höll en första diskussion om ett paket om företagsbeskattning. Förslaget är en fortsättning på EU:s arbete mot skatteflykt. Syftet är att införa en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, CCCTB, med enhetliga regler för beräkning av beskattning av bolagsvinster. Det innebär att alla företag i en koncern behandlas som en enhet och att det gemensamma resultatet fördelas ut. Att företag kan dra nytta av olika skatteregler i olika EU-länder för att undvika skatt ska alltså stoppas.

I paketet finns förslag på tvistelösning för situationer då bolag drabbas av dubbelbeskattning. Enligt förslaget ska en kommitté inrättas och ett skiljeförfarande inledas. I förslaget ingår också åtgärder för att hantera så kallade hybridarrangemang mellan EU-länder och länder som inte tillhör EU.

Skatteflykt och penningtvätt

Bland annat avslöjandena i Panamadokumenten ledde till höjda krav på ett förbättrat informationssamarbete mellan myndigheter med ansvar för att förhindra penningtvätt.

Finansministrarna enades på mötet om förslaget om att medlemsstater måste ge åtkomst till information om företags verkliga ägare. Direktivet ska gälla från och med den 1 januari 2018 och antas så snart Europaparlamentet yttrat sig.

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer information om Ekofinmötet

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin