Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

FN-rapport samlar svenska insatser för äldres rättigheter

Publicerad

Den 31 oktober skickade regeringen den svenska rapporten Nationell uppföljning av den regionala implementeringen av Madrid International Plan of Action (MIPAAA) i Sverige till FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).
– Vi människor blir inte mer lika varandra bara för att vi blir äldre. Våra intressen fortsätter att vara olika. Våra behov fortsätter att vara individuella. En modern äldrepolitik måste inte bara ta hänsyn till det, utan det ska vara en självklar utgångspunkt som genomsyrar politiken. Äldre kvinnors och mäns rättigheter ska vara i fokus när vi utvecklar äldreomsorgen i Sverige säger äldreminister Åsa Regnér med anledning av att Sverige nu lämnat rapporten.

En äldre herre med krycka och två äldre damer spelar kubb.
Målet har varit att äldre kvinnor och män ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg. Foto: Maskot/Folio

Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) är en global handlingsplan inom Förenta Nationerna (FN) som lyfter fram äldres rättigheter. I handlingsplanen uppmanas medlemsstaterna att, mot bakgrund av den globala utmaningen med en åldrande befolkning, uppmärksamma och vidta åtgärder för att stärka äldres rättigheter.

Handlingsplanen antogs i Madrid 2002 och följs upp vart femte år och Sverige rapporterade till FN:s ekonomiska kommission för Europa nu i oktober. Därefter görs en global rapportering till den Sociala utvecklingskommissionen i New York.

I rapporten framgår de åtgärder som har genomförts i Sverige under perioden 2012 – 2016 för att stärka äldre kvinnors och mäns rättigheter

För att fånga upp bredden i de insatser som gjorts har ett antal myndigheter och departement medverkat i rapporteringen, liksom företrädare för pensionärsorganisationer.

Aktivt liv och inflytande i samhället

I rapporten till UNECE finns fakta och underlag nu samlat som regeringen och andra kan använda i arbetet med att utveckla äldrepolitiken och planera för att möta äldre kvinnor och mäns behov nu och i framtiden.

Värt att uppmärksamma i den svenska rapporten är att Sverige, jämfört med andra OECD-länder, har en åldrad befolkning med en hög andel som är över 80 år, men också relativt friska äldre.

Regeringen har genomfört flera satsningar utifrån ett rättighetsperspektiv. Målet har varit att äldre kvinnor och män ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.

Ett exempel är ökad bemanning inom äldreomsorgen. Bemanning är central för omsorgens kvalitet. Regeringen avsatte 1 miljard kronor 2015 och 2 miljarder kronor per år till kommunerna under perioden 2016–2018 för en ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Som ett komplement till ökad bemanning har regeringen under 2016 även avsatt 200 miljoner kronor till en utbildningssatsning riktad till baspersonal inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet.

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting tillför regeringen därutöver 10 miljarder kronor om året till kommunsektorn för 2017 och framåt. Pengarna ska stärka välfärden och utveckla den svenska modellen.

Investeringsstöd för äldrebostäder

Befolkningen ökar kraftigt i Sverige och behovet av bostäder har ökat avsevärt. Regeringen har infört ett nytt investeringsstöd för äldrebostäder. Stödet ska stimulera ombyggnation och nybyggnation av bostäder för äldre. Meningen är att förbättra tillgängligheten och uppmuntra de äldre att bo kvar. Regeringen har under 2016 tillfört 150 miljoner kronor till detta.