Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Förslag på ändring av sjöfartsstöd lämnat till EU-kommissionen

Publicerad

Näringsdepartementet har meddelat Europeiska kommissionen om ett förslag på ändring av förordning (2001:770) om sjöfartsstöd. Ändringen skulle innebära att rederier får tillbaka 99 procent av inbetalda skatter eller sociala avgifter, istället för tidigare 100 procent.

Sjöfartsstöd ges till vissa svenskregistrerade fartyg och spelar en viktig roll för rederierna. Anledningen till att regeringen vill ändra sjöfartsstödet är de minskade skatteintäkter som det nyligen införda tonnagebeskattningssystemet kommer att leda till.

Minskningen av anslaget kommer att innebära att rederier från och med 2017 kan få stöd för 99 procent av:

  • beloppet på det skatteavdrag som arbetsgivaren gjort på sjöinkomster
  • kostnaderna för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift

Efter kommissionens godkännande kommer regeringen att fatta beslut om ändring i förordningen om sjöfartsstöd.

Minskade skatteintäkter med nya tonnageskattesystemet

Den 20 oktober infördes ett svenskt tonnagebeskattningssystem. Regeringen beräknar, i budgetpropositionen 2015/16:1, utgiftsområde 22, att det nya systemet kommer att leda till en minskning av skatteintäkter med 45 miljoner kronor per år från 2017. Ett resultat av minskningen av skatteintäkter gör att anslagsmedel till utveckling av statens transportinfrastruktur kommer att minska med sammanlagt 25 miljoner kronor per år från 2017. Även anslaget för sjöfartsstöd minskas med 20 miljoner kronor per år från 2017.