Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar

Publicerad

Fredag den 28 oktober 2016 var det dags för det årligen återkommande evenemanget Arbetsmiljöriksdagen, som arrangeras av Arbetsmiljöverket. En heldag med fokus på arbetsmiljö med anledning av den tvååriga EU-kampanjen med budskapet ”Friska arbetsplatser för alla åldrar”.

 • Ylva Johansson.

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson talade om viktiga principer för Sverige när det gäller arbetsmiljöarbetet i EU: – Rätten till en god arbetsmiljö är en individuell rättighet, det spelar ingen roll om du arbetar på en stor eller liten arbetsplats.

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Erna Zelmin-Ekenhem

  – En åldrande befolkning är en utmaning för hela samhället. Arbetslivet kommer behöva förlängas i båda ändar, sa Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Irene Wennemo

  Statssekreterare Irene Wennemo berättade om regeringens arbetsmiljöstrategi som finns på plats sedan januari 2016. Ett av de prioriterade områdena i arbetsmiljöstrategin är ett hållbart arbetsliv där ingen ska riskera att slitas ut i förtid.

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Eva Vingård

  Professor emeritus Eva Vingård, Uppsala universitet, berättade om rapporten "Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar" och avslutade med ett välkänt citat: "Healty organizations are not created by accident."

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Christa Sedlatschek

  Christa Sedlatschek, chef för europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao, berättade om deras arbete med den pågående kampanjen "En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet 2016-2017".

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Emma Rengbo, Mats Jansson och Peter Burman, Arbetsmiljöverket,

  Emma Rengbo, Mats Jansson och Peter Burman, Arbetsmiljöverket, berättade om årets tillsynsinsats som i år fokuserade på friska arbetsplatser istället för att peka på brister och risker i arbetsmiljön. Under året besöktes drygt 1 700 arbetsplatser där man haft givande samtal och diskussioner med arbetsgivare och skyddsombud.

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Lena Larsson

  Lena Larsson, enhetschef på Solbackens äldreboende i Vara kommun, vill vara en närvarande chef som uppmuntrar sina medarbetares kreativitet. – Det behövs inte fler riktlinjer, rutiner och arbetsplaner. Ibland räcker det med sunt förnuft och medmänsklighet, sa hon.

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Åhörare

  Arbetsmiljöriksdagen är en årligen återkommande tillställning som lockar politiker, forskare, arbetsmarknadens parter, HR-personal - alla som är intresserade av arbetsmiljöfrågor på ett eller annat sätt.

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Moderator Cecila Garme med graf av resultatet av den interaktiva frågan: Att kvinnor i dag lämnar arbetslivet tidigare än män, tror du det beror på arbetsmiljön? Svar: 53.1 % Ja 27.5 % Nej 19.4 % Vet inte.

  Moderator Cecilia Garme ställde under dagen frågor till åhörarna i ett interaktivt inslag där de kunde besvara frågorna via sina mobiltelefoner.

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Panel med representanter från fem av de åtta riksdagspartierna.

  Alla riksdagspartier bjuds in till en politikerduell. I år bestod panelen av Sofia Modigh, Kristdemokraterna, Ali Esbati, Vänsterpartiet, Fredrik Malm, Liberalerna, Magnus Manhammar, Socialdemokraterna och Erik Andersson, Moderaterna.

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Ali Esbati, Vänsterpartiet, Fredrik Malm, Liberalerna, och Magnus Manhammar, Socialdemokraterna

  Ali Esbati, Vänsterpartiet, Fredrik Malm, Liberalerna, och Magnus Manhammar, Socialdemokraterna. Ett exempel på frågor som diskuterades: ”Flexibilitet är en friskfaktor. Vilket ansvar har arbetsgivaren för att anpassa arbetet till individen?”

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Sofia Modigh, Kristdemokraterna.

  Sofia Modigh, Kristdemokraterna. Ett exempel på frågor som diskuterades: ”Har individen ett ansvar för sin egen arbetsmiljö?”

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Magnus Manhammar, Socialdemokraterna, och Erik Andersson, Moderaterna

  Magnus Manhammar, Socialdemokraterna, och Erik Andersson, Moderaterna. Ett exempel på frågor som diskuterades: ”Kan politiker göra något för att förstärka ledarskapet i offentlig sektor?”

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

 • Pia Johansson

  Dagen avslutades med att skådespelaren Pia Johansson berättade om sina egna tankar kring vad ett arbete egentligen är och hur arbetslivet ser ut för äldre.

  Foto: Björn Söderbergh, Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem hälsade alla välkomna till 2016 års Arbetsmiljöriksdag med temat Friska arbetsplatser för alla åldrar.

– En åldrande befolkning är en utmaning för hela samhället. Arbetslivet kommer behöva förlängas i båda ändar, sa Erna Zelmin-Ekenhem.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson talade i sitt inledningsanförande bland annat om några viktiga principer för Sverige när det gäller arbetsmiljöarbetet i EU. Det är viktigt att de länder som vill kan gå före och införa högre skyddsnivåer så att utvecklingen hela tiden går mot en bättre arbetsmiljö – en uppåtgående konvergens. Det finns medlemsstater som vill ha undantag i arbetsmiljöreglerna för mindre arbetsplatser, och det är något som Sverige inte ställer upp på, berättade Ylva Johansson:

– Rätten till en god arbetsmiljö är en individuell rättighet, det spelar ingen roll om du arbetar på en stor eller liten arbetsplats.

Ett hållbart arbetsliv

Statssekreterare Irene Wennemo berättade om regeringens arbetsmiljöstrategi som finns på plats sedan januari 2016. Strategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

Ett av de tre prioriterade områdena i arbetsmiljöstrategin är ett hållbart arbetsliv där ingen ska riskera att slitas ut i förtid. För att uppnå ett hållbart arbetsliv måste fortsatta insatser göras för bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Fördelarna med ett längre arbetsliv måste komma alla till del.

Artikel: Arbetsmiljöstrategin - ett hållbart arbetsliv

Den europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj 2016-2017 handlar om en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. En forskargrupp har av den anledningen tagit fram en kunskapssammanställning, ur ett livslopps- och genusperspektiv. Rapporten ska ge en övergripande kunskapsbild av olika aspekter av arbetsmiljön och den åldrande arbetskraften.

 • Hur förändras arbetstagarens behov och möjligheter i ett livsloppsperspektiv?
 • Vad bör arbetsgivare och andra arbetsmiljöaktörer tänka på för att arbetskraften ska kunna och vilja arbeta till en hög ålder?

Sammanfattningsvis visar rapporten att vi blir allt friskare, lever allt längre och arbetar i allt högre ålder, berättade professor emeritus Eva Vingård när hon presenterade rapporten på Arbetsmiljöriksdagen. Arbetsgivare och arbetstagare kan göra mycket för att få ett hållbart arbetsliv. Detta är ett urval av några av de viktigaste åtgärderna enligt rapporten:

 • Se till att arbetskrav samt fysisk och mental belastning står i proportion till organisatoriska och personella resurser.
 • Var mycket omsorgsfull vid anställning av ledare där både organisatorisk, professionell och social kompetens värderas och ge sedan ledarna kontinuerligt stöd.
 • Medverka till att alla får adekvat kompetensutveckling hela arbetslivet.
 • Uppmuntra organisationen att ta tillvara den goda erfarenhet och kunskap som finns.
 • Organisera rotation och byte av arbetsuppgifter för att motverka och minska ensidig fysisk och mental belastning och därmed öka motivationen.

Professor Eva Vingård avslutade med att citera Grawitch et al 2006: "Healty organizations are not created by accident."

Kunskapssammanställning: Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar (Arbetsmiljöverkets webbplats)

EU-kampanj: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet

Christa Sedlatschek, chef för europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao, berättade om EU-Oshas arbete med den pågående kampanjen "En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet 2016-2017". I kampanjen har EU-Osha tagit fram ett antal praktiska verktyg och vägledningar samt information anpassad efter olika målgrupper som exempelvis arbetsgivare, arbetstagare och beslutsfattare.

Kampanj: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet (EU-Oshas kampanjwebb)
Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) webbplats 

Arbetsmiljöverket berättade om årets tillsynsinsats som i år fokuserade på friska arbetsplatser istället för att peka på brister och risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har via brev informerat nästan 26 000 arbetsplatser om EU-kampanjen, och man besökte drygt 1 700 arbetsplatser inom branscherna passagerartrafik, förskola, detaljhandel och information och kommunikation. Sammanfattningsvis har man haft givande samtal och diskussioner med arbetsgivare och skyddsombud, man har fått ut budskapet och skapat en medvetenhet hos arbetsgivare om vikten av att arbeta med arbetsmiljön och man har fått ta del av många goda exempel.

Under tillsynsinsatsen har Arbetsmiljöverket identifierat faktorer som utmärker en långsiktigt frisk arbetsplats och är främjande för en gynnsam arbetsmiljö:

 • Lagom arbetsbelastning, balans mellan arbete och fritid.
 • Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål.
 • Delaktighet och bra kommunikation.
 • Möjlighet att utvecklas och växa i arbetet, livslångt lärande.
 • Positivt, socialt klimat.
 • Tillgängligt och stödjande ledarskap.
 • Bra ergonomi och en väl utformad arbetsplats.

Solbackens äldreboende - en förebild

Lena Larsson, enhetschef på Solbackens äldreboende i Vara kommun, berättade om sina erfarenheter och tankar kring hur medarbetarna ska hålla ett helt arbetsliv. Hon tycker vill vara en närvarande chef, hennes medarbetare vet alltid var de ska nå henne. Det är också viktigt att ta tillfällen och fira – senast firade man att man klarat av en tuff sommar med låg bemanning och samtidigt fått uppskattning av boende och deras anhöriga. Det är också avgörande att skapa en kreativ arbetsmiljö där medarbetarna tillåts komma med egna idéer, som exempelvis den återkommande kräftskivan där personalen och de boende tillsammans fick en fin gemenskap med mat och musik.

– Det behövs inte fler riktlinjer, rutiner och arbetsplaner. Ibland räcker det med sunt förnuft och medmänsklighet.

Därefter följde den traditionella politikerduellen med representanter från riksdagspartierna. I år var Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Moderaterna representerade. Frågor som diskuterades var bland andra:

 • Flexibilitet är en friskfaktor. Vilket ansvar har arbetsgivaren för att anpassa arbetet till individen?
 • Har individen ett ansvar för sin egen arbetsmiljö?
 • Kan politiker göra något för att förstärka ledarskapet i offentlig sektor?

Dagen avslutades med att skådespelaren Pia Johansson berättade om sina egna tankar kring vad ett arbete egentligen är och hur arbetslivet ser ut för äldre.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Webbsändning av arbetsmiljöriksdagen

Arbetsmiljöriksdagen filmades och går att ta del av i sin helhet på Arbetsmiljöverkets webbplats.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin har utformats kring tre prioriterade områden: Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, Ett hållbart arbetsliv samt Psykosocial arbetsmiljö.

EU-Osha

EU-Osha , den europeiska arbetsmiljöbyrån, är EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågor. Deras arbete bidrar till EU-kommissionens arbetsmiljöstrategi för 2014–2020 och andra relevanta EU-strategier och EU-program, såsom Europa 2020. EU-Osha arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på och stöder en riskförebyggande kultur för att förbättra arbetsvillkoren i Europa.

EU-Oshas kampanj

EU-Osha bedriver den tvååriga kampanjen "En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet".