Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens insatser inom området läsförståelse, ett av de ämnesområden som mäts i PISA

Publicerad

Här presenteras ett urval av de investeringar som regeringen gör inom ämnesområdet läsförståelse, ett av ämnesområdena i PISA.

Läslyftet (förskolan, förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan )

Under 2014–2018 pågår en omfattande fortbildning för lärare i läs- och skrivutveckling, det så kallade Läslyftet. Läslyftet utökades 2016 i syfte att möjliggöra att lärare inom andra ämnen kan ta del av Läslyftet i större utsträckning, till exempel lärare och förskollärare inom de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena.

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen ytterligare en utvidgning av Läslyftet så att även förskollärare i förskolan och skolbibliotekarier i större utsträckning omfattas av satsningen.

Det är av stor vikt att insatserna sätts in tidigt för att stöd och stimulans utifrån elevernas behov redan i förskoleklass och i de första årskurserna är viktigt för att förebygga att eleverna senare utvecklar problem med läs- och skrivförmågan. Insatser redan i förskoleklass och i de första årskurserna stärker också skolans möjlighet att bryta kopplingen mellan elevernas resultat i bland annat läsförståelse och föräldrarnas utbildningsnivå. Skolans uppgift är att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Det är därför särskilt viktigt med lärare i de tidiga åren som är välutbildade i läs- och skriv­inlärning.

Läsa-skriva-räkna-garanti (förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer)

Regeringen avser införa en läsa-skriva-räkna-garanti. En utredare lämnade betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik i september 2016 (SOU 2016:59). De viktigaste delarna i förslaget till åtgärdsgarantin är att:

  • elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skriv- och matematikutveckling,
  • alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklassen, och
  • elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna.

Åtgärdsgarantin planeras införas fullt ut från 1 juli 2018. Som ett led i införandet av garantin har flera insatser gjorts, såsom att regeringen avsatt betydande medel för att utbilda och säkerställa tillgången till fler speciallärare och specialpedagoger för att utveckla det specialpedagogiska arbetet och infört obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling samt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1.

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare med inriktning mot förskolan (förskolan)

För att stärka litteraturen och läsning i förskolan har regeringen föreslagit att Skolverket ska erbjuda utbildning i språk-, läs- och skrivutveckling för förskollärare i förskolan från och med 2017. Uppdraget ska genomföras inom ramen för nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.

Förtydligad läroplan för förskoleklass och fritidshem (förskoleklass och fritidshem)

För att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan har två särskilda avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen införts i respektive läroplan. Det centrala innehållet i förskoleklassens avsnitt i läroplanerna är uppdelat bland annat i språk och kommunikation. Undervisningen i förskoleklass ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser.

Obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (grundskolan och motsvarande skolformer)

Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i matematik i årskurs 1. Från den 1 september är det obligatoriskt även i specialskolan och från och med den 1 januari 2017 kommer även grundsärskolan att omfattas. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå de delar av kunskaps­kraven och elever som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt, så att relevanta stödinsatser sätts in när så behövs.

Kunskapskrav i årskurs 1 (grundskolan och motsvarande skolformer)

Kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan infördes 1 juli 2016. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå de delar av kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk som avser läs- och skrivutveckling samt elever som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt, så att relevanta stödinsatser sätts in när så behövs.

Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek (alla skolformer, ej förskolan)

Regeringen anser att insatser bör genomföras som syftar till att stärka skolbibliotekens roll för elevernas läslust och läsförmåga. Regeringen införde därför 2016 ett statsbidrag för personalförstärkningar till skolbiblioteken i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läsdelegationen

Regeringen har tillsatt en delegation med uppdrag att inom ramen för satsningen Hela Sverige läser med barnen samla de insatser för läsfrämjande som görs både inom och utanför skolan. Syftet är att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Höstlov blir läslov

Regeringen kommer att genomföra olika insatser i syfte att stärka att höstlovet blir ett läslov, på samma sätt som februarilovet är ett sportlov. För att stimulera läsning utanför skolan föreslås att kulturinstitutioner runt om i landet ges möjlighet att få stöd att genomföra läsfrämjade aktiviteter under skollov.

En utvidgning av Bokstart

Regeringen kommer att utvidga Kulturrådets pågående satsning Bokstart som syftar till att tidigt stimulera små barns språk- och läsutveckling. Satsningen riktar sig till föräldrar med små barn och innebär att framför allt barnhälsovård och folkbibliotek samverkar för att nå dem med inspiration och information kring läsning. Delar av denna satsning riktas i dag till socioekonomiskt utsatta områden. Regeringen avser utvidga Bokstart till att omfatta fler kommuner och regioner och att satsningen på ett tydligare sätt kopplas till det läsfrämjande arbetet i förskolan.