Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Framtidens lärarförsörjning

Publicerad Uppdaterad

Regeringen arbetar sedan dag ett med att vända utvecklingen i svensk skola och nyckeln för att klara det är att ha behöriga och kompetenta lärare. Sverige har i dag en stor lärarbrist och det är en högt prioriterad fråga för regeringen att förändra detta. För att klara utmaningen som lärarbristen skapar i skolan i dag, men också för att klara lärarförsörjningen i framtiden, behövs ett väl fungerande samarbete mellan lärarutbildare, kommuner och friskolor och stat. Regeringen gör därför ett antal åtgärder för att få fler att vilja bli och förbli lärare.

Foto: Folio bildbyrå

Lärarlönelyftet

En nyckelfaktor är att läraryrkets attraktivitet måste öka. Skolan står idag inför stora utmaningar, där behöriga och kompetenta lärare är en nyckel för att förbättra kunskapsresultaten. OECD visar på att lärare i Sverige har för dålig löneutveckling under sin karriär. Därför investerar regeringen 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Regeringens lönesatsning ligger helt i linje med OECD:s rekommendationer och syftar till att stärka läraryrkets attraktivitet och möjligheterna till en löneutveckling i yrket.

Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan och ska premiera lärares skicklighet och utveckling i yrket och kan ge runt 60 000 lärare en lönehöjning. Lärarlönelyftet kan fungera som en katalysator för en bättre lokal lönebildning.

Modellen för satsningen har tagits fram i dialog med de centrala arbetsgivarorganisationerna inom skolan och lärarnas fackliga organisationer: Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Almega, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Lärarlönelyftet

Lärarutbildningarna förstärks

Antalet sökande till lärarutbildningarna har ökat det senaste året.

Under 2015 och 2016 tillförs universitet och högskolor i hela landet medel för att kunna genomföra en utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningar om totalt 6 800 utbildningsplatser. Därtill föreslog regeringen i höstens budget att investera i 3 600 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna som ska vara fullt utbyggt 2021. Det medför totalt över 10 000 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna.

Utbyggnaden av utbildningarna kombineras även med kvalitetssatsningar. Regeringen satsar redan nära 900 miljoner totalt under mandatperioden på att stärka kvaliteten inom humaniora-samhällsvetenskap där lärarutbildningarna ingår, och regeringen har även lagt förslag på forskarskolor för att ytterligare stärka kvaliteten genom förbättrad forskningsanknytning. Riksdagen har även beslutat att införa regeringens förslag på system för att säkra och främja kvaliteten på högskoleutbildningarna och först ut för granskning blir lärarutbildningarna.

Ny satsning på lärarutbildningen

Bättre förutsättningar för lärare att utföra sina uppdrag

Regeringen tillsatte i september 2016 utredningen "Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner" som bland annat ska titta på vilka förutsättningar lärare, förskollärare och rektorer behöver för att bättre kunna utföra sina uppdrag. Utredaren ska bland annat se över och vid behov lämna förslag på justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna samt se över hur lärare och förskollärare kan stärkas i sin profession.

Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

Vägen tillbaka till läraryrket

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2017 ett flertal investeringar för att möta lärarbristen, bland annat genom att skapa fler vägar till läraryrket och få lärare att återvända.

Fler vägar tillbaks till och tillbaka till läraryrket

Fler vägar in i läraryrket

Regeringen öppnar upp fler vägar in i läraryrket och satsar på kompletterande pedagogisk utbildning för dem som har annan akademisk examen och vill bli lärare.

Möjlighet till läraranställning under kompletterande pedagogisk utbildning

Prognosverktyg för att säkra behovet av lärare i framtiden

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig och komma in på arbetsmarknaden har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu ges möjligheten för lärare och förskollärare att snabbare komma i arbete. Till stor del baserad på just kompletterande utbildning för lärare. Att snabbspåren utformas kring den kompletterande lärarutbildningen säkerställer också att deltagarna får de kunskaper som krävs för att verka i den svenska skolan.

Uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier

Insatser för att nyanlända med lärarerfarenhet ska kunna bli lärare

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig och komma in på arbetsmarknaden har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu ges möjligheten för lärare och förskollärare att snabbare komma i arbete. Till stor del baserad på just kompletterande utbildning för lärare. Att snabbspåren utformas kring den kompletterande lärarutbildningen säkerställer också att deltagarna får de kunskaper som krävs för att verka i den svenska skolan.

Nytt snabbspår för lärare och förskollärare

Arbetet framåt

Mycket har redan påbörjats och genomförs redan och mer kommer framöver. Exempelvis arbetar nu regeringen på ett förslag för att göra ämneslärarutbildningen mer attraktiv och förslag på möjligheter att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.