Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Världens länder samlas för att hejda förlusten av biologisk mångfald

Publicerad

Den pågående förlusten av biologisk mångfald är ett globalt miljöproblem. Arter dör ut, ekosystem skadas och samspelet mellan organismer rubbas. Samtidigt är naturen en ovärderlig tillgång och en förutsättning för människans välmående och välstånd. I december träffas världens länder i Mexiko för att diskutera vad som kan göras för att påverka utvecklingen i positiv riktning.

Liv på jorden förutsätter en rik variation av levande organismer, både i vatten och på land. Lika viktigt är de ekologiska sambanden mellan organismerna. Fattiga samhällen och urfolk som traditionellt är direkt beroende av fiske och jordbruk för sin dagliga överlevnad är särskilt utsatta, men förlusten av biologisk mångfald påverkar alla.

Partsmötet inom FN:s konvention för biologisk mångfald är det 13:e i ordningen och pågår den 4-17 december i Cancún, Mexiko. Miljöminister Karolina Skog deltar i en inledande högnivådel för ministrar den 2-3 december och leder den svenska delegationen under öppnandet av förhandlingsmötet den 4 december. Under resten av mötet leds delegationen av Stefan Berggren, enhetschef på Miljö- och energidepartementet.

– Att skydda mer värdefull natur är oerhört viktigt, men det räcker inte för att vända utvecklingen åt rätt håll. De näringar som använder naturen måste anpassa sig och ställa om till nya metoder för att vår användning av naturens resurser ska fungera långsiktigt. I slutändan handlar det om bruka naturen på ett hållbart sätt - istället för att förbruka den, säger miljöminister Karolina Skog.

På många håll är den biologiska mångfalden hotad. Inom ramen för FN:s konvention för biologisk mångfald samarbetar världens länder för att hejda förlusten. Hur konventionens mål ska kunna nås och kopplingen till arbetet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är frågor som kommer att diskuteras i Mexiko. Mötet kommer särskilt att fokusera på fyra viktiga sektorer som använder jordens resurser: jordbruk, fiske, skogsbruk och turism. På agendan finns också frågor som hur lokala samhällens kunskap om hållbart resursutnyttjande kan tas tillvara, hur den biologiska mångfalden i haven ska skyddas och hur ekosystem som tagit skada ska kunna restaureras.