Biståndsinsatser för barn på flykt

Idag är 65 miljoner människor i världen på flykt och 130 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Hälften av de som flyr är barn och barn är särskilt utsatta i flyktingsituationer. Skolgång är en del av alla barns rättigheter och utbildningsinsatser i flyktingsituationer är viktigare än någonsin. Sveriges regering arbetar för att alla barn på flykt ska ha rätt till skolgång. Under 2016 bidrar Sverige med över 1 miljard kronor till såväl Unicef som FN:s flyktingkommissarie UNHCR.

Världssamfundet måste på sikt lösa grundorsakerna till konflikter och fattigdom som tvingar människor på flykt. Samtidigt som de akuta behoven av livsuppehållande åtgärder som att leverera mat och mediciner har ökat så växer också behoven av mer långsiktiga åtgärder. Dit hör inte minst möjligheten för barn att gå i skola. Över tre miljoner barn i Syrien har till exempel tvingats sluta skolan som en följd av kriget.

För flyktingbarn, precis som andra barn, fyller skolan en social funktion som bidrar till stabilitet i vardagen. Skolgång är extra viktig i många länder eftersom den också innebär att barn då löper mindre risk att hamna i barnarbete, utsättas för trafficking, att flickor gifts bort i tidig ålder och att pojkar tvångsvärvas eller radikaliseras. Erfarenheten visar också att ett av de bästa sätten att lyfta ett land ur fattigdom är att ge flickor utbildning.

Sverige, som en av världens största humanitära givare, arbetar aktivt på flera plan för att förbättra situationen för barn på flykt. I höstas hölls ett USA-lett flyktingtoppmötet där Sverige stod som medvärd. Mötet genererade betydande utfästelser, bland annat i en utökning av utbildningsplatser för barn på flykt, där en total ökning med en miljon platser utfästes. Nu ska mötet följas upp och här kommer Sverige att fortsätta arbeta aktivt för att förverkliga de utfästelser som gjordes.

I höständringsbudgeten 2016 utökade regeringen medlen som går till på barn på flykt med ytterligare 2,5 miljarder kronor. Den största enskilda mottagaren var Unicef som fick ett tillskott i form av kärnstöd om 500 miljoner kronor. Detta innebär att det samlade svenska kärnstödet till Unicef för 2016 uppgår till drygt en miljard kronor. Bakgrunden till det stora extrastödet är bland annat att Unicef i somras gjorde bedömningen att 15 miljoner barn i Nigeria, Sydsudan, Jemen, Syrien, Irak, Jordanien och Malawi behöver omedelbart stöd.

Utöver det svenska bidraget på 865 miljoner kronor till UNHCR, har Sida bidragit med närmare 300 miljoner kronor till enskilda projekt och program. Därmed uppgår Sveriges bidrag även till UNHCR till drygt en miljard kronor år 2016.

I mars i år besökte Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Sydsudan där var tredje skola har förstörts, skadats, ockuperat eller stängts som en konsekvens av den allvarliga humanitära krisen i landet. Den humanitära krisen har avslutat skolgången för fler än 900 000 barn, varav 400 000 har tvingats lämna sina skolor till följd av den väpnade konflikten. Sverige är en av de största givarna till den humanitära krisen i Sydsudan, både bilateralt och genom EU och FN.

Kontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00