Innehållet publicerades under perioden

-

Forskning och utveckling inom försvarsområdet behöver stärkas föreslår utredning

Publicerad

Den 15 december överlämnade regeringens särskilde utredare Björn von Sydow betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet till regeringen. von Sydow föreslår i sitt betänkande bland annat att mellan 200 och 300 miljoner kronor tillförs Försvarsmaktens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för att öka Försvarsmaktens operativa förmåga.

Regeringens särskilde utredare Björn von Sydow överlämnade betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet till försvarsminister Peter Hultqvist
Regeringens särskilde utredare Björn von Sydow överlämnade betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

Utredningens uppdrag var att undersöka hur forskning och utveckling på försvarsområdet kan bidra till regeringens mål att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga, samt föreslå inom vilka områden denna statligt finansierade forskning bör bedrivas. I uppdraget låg också att se på hur resultaten av civil forskning kan användas och hur Sverige kan samarbeta internationellt.

Ökade satsningar på forskning och utveckling

För att öka Försvarsmaktens operativa förmåga föreslår utredningen att FoU-verksamheten tillförs mellan 200 och 300 miljoner kronor i samband med kommande försvarsbeslut. Vidare föreslås att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) beviljas ett särskilt basanslag om 60 miljoner kronor. Utredningen har även identifierat behov av forskning och utveckling till en kostnad motsvarande cirka 45 miljoner kronor till stöd för uppbyggnad av det civila försvaret, och som i första hand avser verksamhet vid FOI och på Försvarshögskolan.

Civil och militär samverkan

Utredningen lämnar även förslag om ökad samordning och samverkan mellan olika aktörer inom såväl den militära FoU-verksamheten som motsvarande verksamhet i övriga totalförsvaret. Liksom att resultat från civilt driven forskning och utveckling i ökad utsträckning bevakas och värderas för Försvarsmaktens behov.

Det bör, enligt utredningen, även ske en fördjupning av Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten.

Betänkande: Forskning och utveckling på försvarsområdet