Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Halvvägs i mandatperioden för regeringens äldrepolitik

Vid årets sista möte mellan Pensionärskommittén och regeringen, handlade dialogen bland annat om jämställdhet, ökad bemanning och kunskapssatsningar inom äldre- och funktionshindersområdet. Fokus på mötet låg på vad regeringen uträttat så här halvvägs in i mandatperioden.

 • Christina Tallberg och Madeleine Harby Samuelsson hälsar på varandra.

  Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas Riksorganisation, (PRO) och statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson

  Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

 • Christina Rogestam och Madeleine Harby Samuelsson

  Christina Rogestam, ordförande SPF-Seniorerna, och statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson

  Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

 • Människor vid ett konferensbord.

  Från vänster: Bo Björksten, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, (RPG), Johan Höök, huvudsekreterare Välfärdsutredningen, Monica Rydén, Myndigheten för delaktighet (MFD), Per Lundström, Svenska KommunalPensionärernas Förbund, (SKPF) och Berit Bölander, Svenska KommunalPensionärernas Förbund, (SKPF).

  Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

 • Människor vid ett konferensbord

  Från vänster: Seppo Puolle, Sverigefinska pensionärer, Kaisa Lamu, Sverigefinska pensionärer, Marja-Leena Sundström, Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige och Rune Kjernald, SPF-seniorerna

  Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

– Satsningen inom äldreomsorgen är också en av regeringens viktiga jämställdhetssatsningar. Det kommer att bidra till bättre arbetsmiljö för de kvinnor som jobbar inom omsorgen och förbättrad omsorg om brukarna, sa statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson när Pensionärskommittén den 1 december besökte Socialdepartementet.

Ordning och reda i välfärden

Mötet inleddes med att Välfärdsutredningens huvudsekreterare Johan Höök redogjorde för innehållet i det nyligen lämnade betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). Utredningen har bland annat haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster.

Regeringens arbete med ett demensvänligare samhälle

Efter en diskussion kring Välfärdsutredningens förslag var det dags för Monica Rydén, Myndigheten för delaktighet (MFD), att berätta om projektet "Handla rätt!". Tillsammans med Socialstyrelsen, Vinnova och SKL utvecklar MFD arbetet med teknik och innovationer som stöd för ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande för personer med kognitiv nedsättning.

Regeringens skrivelse för ökad jämställdhet

Värden för mötet, statssekreterare Marianne Harby Samuelsson presenterade därefter vad regeringen uträttat så här halvvägs in i mandatperioden.

Mycket fokus har lagts på jämställdhetsarbetet. I november presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid inklusive en strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I skrivelsen framgår bland annat att regeringen under 2018 avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet. Myndigheten ska ansvara för uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Ökad bemanning i äldreomsorgen

Marianne Harby Samuelsson berättade om regeringens bemanningssatsning. Regeringen avsätter två miljarder kronor per år 2016 till 2018 för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Pengarna ska bland annat gå till ökad bemanning så att personalen får mer tid att tillbringa med de enskilda.

Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersområdet

Regeringen har uppdragit Socialstyrelsen att under 2016 fördela 178 miljoner till kommunerna för att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet bättre förutsättningar för kompetensutveckling.

Nytt investeringsstöd för bostäder

Regeringen beslutade i somras om en förordning för ett nytt investeringsstöd för att ordna bostäder för äldre personer. Investeringsstödet har börjat gälla sedan den 15 november och tillämpas i projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare.

Global handlingsplan om äldres rättigheter

Sverige har också genomfört en nationell uppföljning av Madrid International Plan of Action of Ageing som är en global handlingsplan för äldres rättigheter. Rapporten visar de åtgärder regeringen genomfört som bedöms ha stärkt kvinnor och mäns rättigheter. I rapporten framgår att Sverige både har en hög andel äldre men också relativt friska äldre. Både kvinnor och män har nästan dubbelt så många friska år jämfört med genomsnittet i EU.

Regeringens politik på äldre- och sjukvårdsområdet

Vid mötet med Pensionärskommittén deltog även folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström som berättade om regeringens politik på hälso- och sjukvårdsområdet.

– Vi har en stor utmaning i att anpassa hälso- och sjukvården efter dem med störst behov. Det rör personer med en eller flera kroniska sjukdomar, och inte minst multisjuka äldre med ett flertal olika diagnoser sa Gabriel Wikström

Mötet med Pensionärskommittén avrundades med en diskussion om regeringens politik på hälso- och sjukvårdsområdet.

Fakta Pensionärskommittén

Pensionärskommittén är ett forum för överläggning mellan regeringen och representanter för organisationer som företräder pensionärerna i frågor som är av särskilt intresse för dem.
Kommittén består av representanter från sex pensionärsorganisationer; PRO, SPF Seniorerna, SKPF, RPG, Finska Pensionärernas riksförbund i Sverige samt Sverigefinska pensionärer. Varje organisation representeras av två ledamöter vardera.
Regeringen fattade i juni 1991 beslut om att tillkalla kommittén.