Artikel från Justitiedepartementet

Länsstyrelserna får en roll i det brottsförebyggande arbetet

Publicerad

Länsstyrelserna kommer att få en viktig roll i att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet. Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 föreslagit att 25 miljoner kronor årligen ska avsättas för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Men vad är det länsstyrelserna ska göra?

 • Jessica Lundahl

  Jessica Lundahl från Justitiedepartementet berättade om olika aspekter på brottsförebyggande arbete och vad som är viktigt i det regionala perspektivet.

  Foto: Regeringskansliet

 • Andreas Kvarnängen från Justitiedepartementet berättade om brottsförebyggand arbete

  Andreas Egeryd från Justitiedepartementet berättade om utgångspunkterna för regeringens satsning på brottsförebyggande arbete.

  Foto: Regeringskansliet

 • Anders Öhlund från länsstyrelsen i Norrbottens län

  Anders Öhlund från Länsstyrelsen i Norrbottens län.

  Foto: Regeringskansliet

 • Kajsa Sjösvärd från Länsstyrelsen i Dalarna

  Kajsa Sjösvärd från Länsstyrelsen i Dalarna

  Foto: Regeringskansliet

 • Per-Olov Mörn från Länsstyrelsen i Örebro län.

  Per-Olov Mörn från Länsstyrelsen i Örebro län.

  Foto: Regeringskansliet

 • Kasia Musial Lilja från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

  Foto: Regeringskansliet

För att informera om regeringens satsning på det brottsförebyggande arbetet och berätta om hur arbetet med regionala samordnare är tänkt att fungera träffade Andreas Egeryd och Jessica Lundahl från Justitiedepartementet chefer som ansvarar för frågor om social hållbarhet vid länsstyrelserna.

De medverkande fick en föredragning om brottsförebyggande arbete generellt och vad som kommer att förväntas av länsstyrelserna framöver. Andreas Egeryd och Jessica Lundahl poängterade att det här inte är en tillfällig lösning utan en del i en större satsning från regeringen som syftar till ett långsiktigt utvecklingsarbete på det brottsförebyggande området. Vidare lyftes fram att behovet av ett regionalt stöd och samordning är stort, framförallt hos många mindre kommuner.

Länsstyrelserna kan bidra till att öka kunskapen och utveckla samverkan

Det finns ett behov av ökad kunskap om brottsförebyggande arbete ute i landet. Även samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas. Länsstyrelserna har goda förutsättningar att kunna bidra med stöd inom detta område, genom att till exempel ta ansvar för regionala nätverk och kompetensutveckling.

Länsstyrelserna arbetar sedan länge framgångsrikt med regional samordning på många andra områden, t.ex. när det gäller ANDT-frågor (Alkohol, narkotika, dopning och tobak), våld i nära relationer och föräldraskapsstöd. Satsningen på regionala samordnare för brottsförebyggande arbete är tänkt att följa en liknande modell och arbetet kommer att regleras i en förordning. Länsstyrelserna ska årligen redovisa sitt arbete till Brottsförebyggande rådet (Brå).

Regeringens satsning på brottsförebyggande arbete

Som en del av regeringens satsning på brottsförebyggande arbete föreslås i budgetpropositionen för 2017 att 25 miljoner kronor årligen ska avsättas för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Regeringen kommer också att tillsätta en nationell samordnare för att under två år komplettera Brås verksamhet

Under 2017 kommer ett nytt nationellt brottsförebyggande program att presenteras. Sedan tidigare har Brå tilldelats en förstärkning på 15 miljoner årligen för att utveckla det nationella stödet till brottsförebyggande arbete.