Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Artikel från Finansdepartementet

Värdegrundsdelegationens uppdrag slutfört

Publicerad

Värdegrundsdelegationen överlämnade den 6 december 2016 sin slutrapport ”Att säkerställa en god statsförvaltning”. Där redovisar de sitt arbete, sina överväganden och förslag. Med detta avslutar delegationen sitt uppdrag där de verkat för att upprätthålla den statliga värdegrunden i statsförvaltningen.

Värdegrundsdelegationens ordförande Lena Marcusson överlämnar Värdegrunddelegationens slutrapport till civilminister Ardalan Shekarabi.
Värdegrundsdelegationens ordförande Lena Marcusson överlämnar Värdegrundsdelegationens slutrapport till civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Jonathan Svensson/Regeringskansliet

Utgångspunkten för Värdegrundsdelegationens arbete har varit de grundläggande rättsprinciper som sammanställts i den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Två specifika teman har i enlighet med uppdraget varit att verka för en kultur som motverkar korruption och ett gott bemötande av allmänheten.

- Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda är det som ska bära upp vad somt tidigare beskrivits just som statstjänstemannaidealet. En statstjänsteman ska vara oförvitlig och rättvis, säger Lena Marcusson, Värdegrundsdelegationens ordförande.

- Det handlar om en god förvaltningskultur som måste bygga på kunskap om de konstitutionella principerna och de rättsregler, som gäller den offentliga förvaltningen. Det handlar också om förståelse för de etiska och rättsliga överväganden som bär upp dessa principer, fortsätter Lena Marcusson.

Värdegrundsdelegationen har sedan 2013 varit ett stöd för statliga myndigheter i deras arbete med den statliga värdegrunden. Genom skrifter, seminarier, nätverk, utbildningar och föredrag har de nått en stor del av statsförvaltningen.

- Ett centralt grepp har varit att bidra till både ökad kunskap och erfarenhetsutbyte. Till exempel så har vi publicerat skrifter som presenterar de sex grundläggande rättsprinciperna för statsanställda och beskriver arbete mot korruption samt en handledning i att arbeta med den statliga värdegrunden, säger Robert Cloarec, huvudsekreterare i Värdegrundsdelegationen och fortsätter:

- Vid våra seminarier har forskare, experter och myndighetsrepresentanter berättat om sitt arbete och i våra utbildningar har vi lagt stor vikt vid det praktiska arbetet med den statliga värdegrunden och god förvaltning.

Från och med årsskiftet tar Statskontoret över ansvaret för frågorna där Värdegrundsdelegationens arbete och erfarenheter ska tas till vara i det fortsatta arbetet. Statskontorets uppdrag blir att främja en god förvaltningskultur samt att ha ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman i fokus.

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda kan sammanfattas i sex principer:

  • Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.
  • Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna.
  • Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas.
  • Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet - den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  • Effektivitet och service – effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet.

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.