Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige

Publicerad

Svensk mat skapar jobb och hållbar tillväxt och värden för hela samhället. Förutom att möta efterfrågan på livsmedel får vi exempelvis öppna landskap och en levande landsbygd. Den nationella livsmedelsstrategi ska bidra till att stärka konkurrenskraften så att potentialen i svensk livsmedelsproduktion kan nyttjas fullt ut till nytta för aktörer och intressenter i hela livsmedelskedjan - från bonden hela vägen till konsumenten.

Sven-Erik Bucht står i en talarstol
Den 30 januari presenterade Sven-Erik Bucht proposition ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” i samband med överlämnandet till riksdagen. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

- Det är första gången vi har tagit fram en långsiktig strategi som inkluderar hela livsmedelskedjan och detta blir en vändpunkt för svensk livsmedelsproduktion och för hela kedjan. Strategin är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den 30 januari 2017 överlämnades regeringens proposition En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet till riksdagen. Överlämnandet har föregåtts av en lång förhandling mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kring strategins mål som kommer att ligga till grund för livsmedelspolitiken fram till 2030. Riksdagens behandling tar nu vid och beräknas vara klar under juni 2017.

Strategin är en plattform

I mars 2015 drog landsbygdsministern igång arbetet med att ta fram en långsiktig livsmedelsstrategi. Efter en omfattande dialogprocess med bland annat en turné runt om i landet och åtskilliga möten med intresseorganisationer, företag och andra aktörer inleddes arbetet med att ta fram den proposition som nu är överlämnad till riksdagen. Strategin är en plattform för denna och kommande regeringar att fatta livsmedelspolitiska beslut utifrån fram till 2030.

- Livsmedelskedjans aktörer behöver långsiktighet och med strategin visar vi från politikens sida att vi tror på svensk livsmedelsproduktion och att den är viktig – för jobb och tillväxt i hela landet men också för omställningen till ett hållbart samhälle, säger Sven-Erik Bucht.

En gemensam färdriktning

Nu sätter genomförandet igång med utgångspunkt från regeringens handlingsplan. Handlingsplanen kommer resultatera i ett stort antal beslut om åtgärder. Samtidigt erbjuds samtliga aktörer i livsmedelskedjan in att bidra till/i arbetet för att nå strategins mål.

- För mig är det viktigt att betona att strategin är en gemensam färdriktning där hela livsmedelskedjan jobbar tillsammans. Regeringen kan inte fixa detta på egen hand. Engagemang och initiativ från livsmedelskedjans aktörer är oerhört viktiga för att de politiska verktygen ska bli kraftfulla, säger Sven-Erik Bucht.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.