Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har idag beslutat om En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Flygstrategin är ett inriktningsdokument, en plattform som dels tydliggör regeringens samlade syn på flygets roll i transportsystemet, dels redovisar regeringens prioriteringar inom sju olika områden för det fortsatta arbetet med att utveckla förutsättningarna för det svenska flyget.

  • Infrastrukturminister Anna Johansson står framför en reporter som håller i en mikrofon.

    Infrastrukturminister Anna Johansson intervjuas i samband med lanseringen av regeringens flygstrategi.

    Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Foto: Maskot/Folio

– Det är första gången som en svensk regering tar fram en nationell flygstrategi med en sådan bred ansats som vi nu gör. Flyget är en del av transportsystemet vilket innebär att flyget måste utvecklas i samverkan med övriga trafikslag för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

– Flyget spelar en viktig roll för att tillgodose behovet av långväga resor och samtidigt måste vi vidta ytterligare åtgärder för att minska flygets negativa konsekvenser för miljön och klimatet. Alla åtgärder vi vidtar måste göras samlat för att ge så bra resultat som möjligt.

Regeringens fortsatta arbete med flyget kommer att utgå ifrån de sju fokusområden som strategin redovisar samt de utgångspunkter och prioriteringar som lyfts upp inom respektive fokusområde. De sju fokusområdena är tillgänglighet inom Sverige och internationellt, stärk Arlanda flygplats som nav och storflygplats, flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska, hög flygsäkerhet med målbaserade regelverk, rättvisa villkor och sund konkurrens, en forskningsstark och innovativ flygindustrination samt ökad export av svenska varor och tjänster.

– Arlanda ska vara Nordens ledande storflygplats. Därför är det mycket viktigt att vi snarast påbörjar ett arbete med att utveckla Arlanda på ett långsiktigt hållbart sätt. Regeringen kommer därför att tillsätta ett Arlandaråd för att ta fram en strategisk färdplan för Arlandas långsiktiga utveckling. Även de regionala mindre flygplatserna är betydelsefulla i transportsystemet och deras roll och förutsättningar behöver också ses över, säger Anna Johansson.

Ett annat viktigt område i flygstrategin är frågan om schysta villkor och sund konkurrens inom flygbranschen. Regeringen kommer fortsatt verka för att tydliga regler och sund konkurrens ska vara styrande för lagstiftningen inom transportsektorn och att det ska leda till förbättrade arbetsvillkor i hela EU.

Regeringens flygstrategi har tagits fram i dialog med myndigheter, flygbranschen och andra aktörer som berörs av flygstrategin. Även i det fortsatta arbetet kommer dialog och samverkan vara viktigt för att uppnå målsättningarna med strategin.

En svensk flygstrategi

En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem tydliggör regeringens samlade syn på flyget i bred mening. En vision för flygets roll i transportsystemet både på kort och på lång sikt. Utgångspunkten är de transportpolitiska målen och regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Flygstrategin ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Regeringens flygstrategi har tagits fram i dialog med myndigheter, flygbranschen och andra aktörer som berörs av flygstrategin.