Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikströms sjukvårdsdialoger 2017

Under 2017 fortsätter sjukvårdsminister Gabriel Wikström de sjukvårdsdialoger med ledningen i alla Sveriges landsting som påbörjades redan förra året. Ambitionen är fortsatt hög, alla landsting ska besökas varje år.

I varje landsting finns ett stort antal frågor och angelägna samtalsämnen för dessa dialoger att beröra. Några områden har formulerats som grund för samtalen.

Samverkan och gemensamt ansvar mellan statlig och regional nivå

Det krävs utvecklade former av samarbete mellan den statliga och regionala nivån för att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Finns det andra alternativa sätt att samverka än de nuvarande i fråga om landstingsansvar och det statliga ansvarstagandet?

Strategiska vägval för mer effektiv vård

Inom regeringen pågår arbetet med att bearbeta de förslag med bäring på framtidens hälso- och sjukvård som lämnats det senaste året i form av ett antal betänkanden. Vilka synpunkter önskar landstinget att regeringen beaktar i den fortsatta beredningen av förslagen?

Jämlikheten ska öka

Vilka frågor ska regeringen engagera sig i för att sluta hälsoklyftorna inom en generation? Det finns idag tydliga samband mellan bland annat utbildningsnivå, ålder och födelsebakgrund som återspeglar sig i sjukvårdsresultat. Hur kan landstingen bidra till att komma tillrätta med dessa problem? Vilka insatser behövs från den statliga sidan?