Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Artikel från Justitiedepartementet

Regeringen vill kraftigt höja minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för handgranater och andra explosiva varor

Publicerad

Minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för handgranater och andra explosiva varor kommer att fyrfaldigas.

– Vi ska inte vika en tum mot den organiserade brottsligheten. Handgranater är lika farliga som skjutvapen. En fyrfaldig straffskärpning betyder att straffskalan bättre motsvarar brottslighetens allvar, säger Anders Ygeman.

Straffskärpningen betyder också att de brottsbekämpande myndigheterna får skarpare verktyg i arbetet mot handgranater. Exempelvis är följden häktningspresumtion. Även hemliga tvångsmedel kommer lättare kunna användas om straffet höjs.

Straffskärpningen genomförs i två steg. Regeringen lägger fram en proposition där det bland annat föreslås att minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för handgranater och andra explosiva varor höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2017.

Regeringen har tidigare aviserat ett förslag att höja minimistraffet för grovt vapenbrott till två års fängelse. Straffet för den som olovligen hanterar handgranater bör vara likställt med vad som gäller för skjutvapen. Regeringen föreslår därför att även minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska skärpas till två års fängelse.

Lagändringarna kan tidigast träda ikraft den 1 juli 2018.