Artikel från Utrikesdepartementet

Detta gjorde Sverige som ordförande i FN:s säkerhetsråd under januari 2017

Publicerad

Sverige hade tre prioriteringar för ordförandeskapsmånaden i FN:s säkerhetsråd. Detta är vad vi åstadkommit:

UN Photo / Rick Bajornas

1. God start för FN:s nye generalsekreterare António Guterres:

Sverige arrangerade den 10 januari i nära samarbete med Guterres en högnivådebatt i säkerhetsrådet om konfliktförebyggande. Utrikesministern ledde mötet som också blev Guterres första formella framträdande i säkerhetsrådet. Initiativet fick ett rekordstort gensvar bland medlemsstaterna, som gav generalsekreteraren sitt stöd att med kraft driva agendan för konfliktförebyggande vidare. Mycket gott genomslag med 93 deltagande länder och 15 av dem närvarande på minister- eller viceminister-nivå.

Som ordförande har vi aktivt stött generalsekreterarens ambition att ha en proaktiv och nära relation till säkerhetsrådet. Informella mötesarrangemang har där lämpligt tillämpats för ökat dialogutrymme. Enighet kunde nås kring ett antal budskap i Syrienfrågan. En fördjupad diskussion genomfördes om vägen framåt för Sydsudan i samband med en lunch mellan generalsekreteraren och säkerhetsrådet.

Sverige bjöd som ordförande till en gemensam lunch mellan generalsekreteraren och övriga medlemmar i säkerhetsrådet. [Formatet hölls informellt för att möjliggöra en förutsättningslös diskussion.]

2. Lyfta FN:s arbete med konfliktförebyggande och kopplingen mellan kvinnor, fred och säkerhet

Utöver den öppna debatten om konfliktförebyggande tillämpades det förebyggande perspektivet i praktiken av säkerhetsrådet.

Gambia: Ett enigt säkerhetsråd antog den 19 januari en resolution som uttryckte stöd för president Adama Barrow samt fullt politiskt stöd för den västafrikanska organisationen ECOWAS ansträngningar för att säkerställa ett fredligt maktskifte. Detta skedde efter att Sverige aktivt tillsammans med framför allt Senegal arbetat för att säkerställa en tydlig respons från rådet. Att det internationella samfundet tydligt tog ställning i frågan var en viktig signal i ett mycket spänt läge.

Demokratiska Republiken Kongo (DRK): I ett kritiskt skede uttryckte ett enigt säkerhetsråd den 4 januari fullt stöd för de nationella medlingsinsatserna genom den katolska kyrkan i DRK. På initiativ av Sverige framhölls vikten av kvinnors deltagande i rådets uttalande. Säkerhetsrådet välkomnade sedermera även den politiska överenskommelsen vid ett rådsmöte den 11 januari.

Att säkerhetsrådet, under svensk ledning, enhälligt uttryckte stöd för politiska förhandlingar och nationella och regionala medlingsinsatser i dessa två potentiella konflikter är en framgång för FN:s arbete med konfliktförebyggande. Det otvetydiga trycket från det internationella samfundet för en fredlig lösning möjliggjorde överenskommelser om maktövergångar i både dessa länder trots överhängande risk för våld.

Tchad-sjön: En interaktiv briefing genomfördes den 12 januari om situationen kring Tchad-sjön i Sahel. Mötet fokuserade på det långsiktigt förebyggande arbetet och vikten av att motverka radikalisering samt tackla grundorsakerna till regionens utmaningar.

Somalia: För att lyfta frågan om kvinnors deltagande i den politiska processen bjöd Sverige in en framstående företrädare (Asha Gelle) för en somalisk kvinnorättsorganisation till rådets överläggningar den 27 januari. Gelle briefade rådet om kvinnors deltagande i landets valprocess och om framtida utmaningar.

Under januari har Sverige också påbörjat arbetet som medordförande i säkerhetsrådets informella expertgrupp om kvinnor, fred och säkerhet. Vi har under månaden i samband med rådets möten och förhandlingar kontinuerligt lyft betydelsen av kvinnors roll och deltagande i politiska processer. På svenskt initiativ inkluderar den uppdaterade sanktionsregimen för Centralafrikanska republiken ett fristående listningskriterium för sexuellt och genderrelaterat våld.

3. Förbättra säkerhetsrådets sätt att arbeta:

På svenskt initiativ har civilsamhälle och företrädare för kvinnoorganisationer bjudits in för att delta i säkerhetsrådet. Sverige vill härigenom bidra till att ge en röst åt de som berörs av säkerhetsrådet beslut och fokusera på kvinnors aktörskap i upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.

Vid överläggningarna om Tchad-sjön den 12 januari var civilsamhällets representerat genom deltagande av en representant från Borno Women Development Initiative i nordöstra Nigera, Fatima Askira.

Vid mötet om DRK den 11 januari briefades rådet av den kongolesiske ärkebiskopen som lett den nationella medlingen.

Sverige arrangerade i New York den 6 januari en briefing för representanter för civilsamhället om säkerhetsrådets arbetsprogram för januari månad. Det var första gången ett ordförandeland i rådet genomförde en sådan briefing för civilsamhället.

Utöver inbjudan av civilsamhälle och företrädare för kvinnoorganisationer bjöds Malis utrikesminister Abdoulayue Diop under januari in till konsultationer om FNs insats i Mali, MINUSMA.

Som en del av ambitionen att öppna upp arbetet i säkerhetsrådet har vi aktivt arbetat med sociala medier, inklusive genom en välbesökt videoblogg. För att göra information tillgänglig för en intresserad allmänhet publiceras ett veckobrev om arbetet i rådet på regeringens hemsida. [Sverige genomförde New York en informell och interaktiv briefing, i stället för sedvanlig formell briefing utan frågestund, för samtliga medlemsstater om ordförandeskapet.]

Sverige har som ordförande ansträngt sig för att återupprätta samtalstonen och förbättra förhandlingsmiljön som var väldigt bristfällig under 2016. Resultat av januari månads möten i säkerhetsrådet framgår av bilaga.

En del av ambitionen att verka för resultat har handlat om stärkt uppföljning av säkerhetsrådets diskussioner. Exempel: Behandling av FN:s insats MINUSMA i Mali den 18 januari följdes på svenskt initiativ upp av särskilt extrainkallat möte för trupp- och polisbidragarländer för att diskutera hur insatsens kapacitet kan förbättras.

Sverige har också fokuserat på att driva centrala tvärfrågor – folkrätt, MR, jämställdhet, humanitärt perspektiv – i ländersituationerna där säkerhetsrådet i större utsträckning har en operativ roll snarare än genom fristående, tematiska initiativ.

Som ordförande har vi arbetat nära regionala organisationer för ökad effekt och förankring. Hanteringen av DRK och Gambia har nämnts ovan. Ett par andra exempel: När situationen i Sudan/Darfur behandlades den 12 januari bjöds ordföranden för Afrikanska unionens (AU) högnivåpanel till stöd för fredsprocessen, Sydafrikas tidigare president Thabo Mbeki, in att briefa säkerhetsrådet på svenskt initiaitiv. Det var första gången på över två år som han deltog i rådets överläggningar. Och när Sydsudan behandlades den 23 januari bjöd Sverige in ordförande för den kommission som inrättats för fredsavtalets genomförande (JMEC), Festus Mogae, att briefa rådet. Säkerhetsrådet har per den 27/1 under januari månad antagit tio pressuttalanden, två ordförandeskapsuttalanden och tre resolutioner.