Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Innovationskraft i hela Sverige på Innovationsrådets agenda

Olika delar av Sverige har olika förutsättningar men behovet av förnyelse och innovation är gemensamt för såväl privat som offentlig verksamhet i hela landet. Det här är frågor som kommer att diskuteras på Innovationsrådets möte den 13 februari. Här berättar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bland annat om vikten av att ta tillvara hela landets utvecklingskraft och tillväxtpotential.

Sven-Erik Bucht.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i Innovationsrådets möte den 13 februari. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Hur ser du på samverkan mellan de olika aktörerna i det regionala innovationsstödssystemet?

- Samverkan är oerhört viktigt för arbetet inom och mellan regionala innovationsmiljöer. Den här samverkan kan ta många olika former där bland annat regioner, nätverk, kluster, inkubatorer, forskningsparker samt universitet och högskolor är betydelsefulla arenor.

- Innovat­ionsprocesser är komplexa och det krävs därför en samsyn kring gemensamma strategiska och långsiktiga insatser. En förutsättning för sådan samsyn är dock att det finns en fungerande samverkan mellan olika aktörer och nivåer.

- Det handlar om att vi måste ta tillvara på hela landets utvecklingskraft och tillväxtpotential. Det bidrar till ett land som håller samman.

Hur ser du på utvecklingen av nya samverkansformer inom en region, mellan regioner samt mellan stat och regionala aktörer?

- Innovationer är ofta resultatet av nya samverkansformer och samarbeten i nya konstellationer, därför är det så viktigt att vi arbetar med det – inte minst med sammankoppling mellan regional och nationell nivå för att skapa internationell konkurrenskraft.

- En viktig mötesplats för den regionala och nationella nivån är just regeringens Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Där skapas dialog och samverkan mellan regeringen och regionala aktörer i olika frågor.

Kan det finnas nya aktörer på den regionala arenan och kan de nuvarande aktörerna nyttjas på nya sätt?

- De regionala innovationsmiljöerna kan se väldigt olika ut i olika delar av landet. Vilka aktörer som involveras och vad de specialiserar sig på och bidrar med beror till stor del på respektive regions förutsättningar, utmaningar och styrkeområden.

- Gemensamt för hela landet är dock behovet av förnyelse och innovation i en tid med växande internationell konkurrens. Det ställer krav på nya tankesätt och arbetsmetoder.

Vad gör regeringen för att få innovationskraften att växa i hela Sverige? Ge konkreta exempel.

- Inom alla mina ansvarsområden som landsbygdsminister är det oerhört viktigt med innovation. Jordbruk och skogsbruk, landsbygdsutveckling och regional tillväxt är alla viktiga delar i att skapa hållbar tillväxt och utveckling i alla delar av landet.

- Det finns många bra exempel på hur regeringen arbetar med att stärka innovationskraften i hela landet, bland annat arbetet med de fem strategiska samverkansprogrammen, livsmedelsstrategin, landsbygdsprogrammet och skogsprogrammet samt stora satsningar på innovation inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken.