Isabella Lövin inviger Havskonferensens förmöte i New York

Den 15 februari invigde Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamararbete och klimat, Havskonferensens förmöte på FN-högkvarteret i New York. Havskonferensen äger rum 5-9 juni och som initiativtagare tillsammans med Fiji, vill Sverige uppnå ambitiösa frivilliga åtaganden för att påskynda arbetet med hållbara hav som är avgörande för såväl fattigdomsbekämpning som ekonomisk utveckling.

För två år sedan sådde Sverige och Fiji fröet till en unik konferens för att rädda världshaven. Det kritiska läget med bland annat försurning, nedskräpning, utsläpp och utfiskning krävde ett nytänkande. Resultatet blev Havskonferensen, eller "the Ocean Conference" - den första i sitt slag att fokusera på ett enskilt mål i FN:s utvecklingsagenda. Isabella Lövin invigde Havskonferensens förberedande möte tillsammans med bland andra Fijis fiskeriminister Semi Koroilavesau och generalförsamlingens ordförande Peter Thomson.

- Vi måste ha ett globalt ledarskap nu för att rädda haven. Det är väldigt bråttom. Den trend vi ser med utfiskning, nedskräpning och utsläpp innebär att vi kommer ha mer plast än fisk i haven 2050 om vi inte gör någonting, säger Isabella Lövin.

Sverige och Fiji vill mobilisera och accelerera engagemanget kring havs-och utvecklingsfrågor för att stärka hållbar utveckling i de mest utsatta länderna och regionerna. Det hållbara havsmålet är centralt för hela FN:s utvecklingsagenda och är nära förbundet med andra mål som fattigdomsbekämpning, tryggad livsmedelsförsörjning, bekämpandet av klimatförändringar, hållbar produktion och konsumtion, och ren vattenförsörjning.

- Haven är helt livsviktiga för vår överlevnad och för hela planeten. De är en avgörande proteinkälla för de fattigaste människorna på jorden. Misslyckas vi med att rädda haven, skapas stor global osäkerhet., säger Isabella Lövin.

Havskonferensen i juni kommer att vara en viktig plattform för alla aktörer - civil-och kunskapssamhälle, näringsliv och medlemsstater - att visa sitt starka engagemang och tillkännage konkreta frivilliga åtaganden för att påskynda arbetet med att genomföra utvecklingsagendans mål 14 om hållbara hav. Eftersom flera av delmålen har ett slutdatum som är 2020 eller 2025, är det än mer angeläget att hitta effektiva och innovativa lösningar. En sådan bred global mobilisering kommer att ge världssamfundet en samlad bild av hur långt länderna tillsammans har kommit för att uppnå målet, och samtidigt var det behöver göra större kraftansträngningar.

- Vi vill att alla länder ska komma med sina handlingsplaner och identifiera var man behöver göra insatser för att vi ska ha hållbara hav till 2030 som utvecklingsagendan har föreskrivit, och som alla har skrivit under på, säger Isabella Lövin.

Från svensk sida är det framför allt tre områden som är prioriterade:

  • Marin nedskräpning är ett växande problem i Sverige och globalt, och särskilt oroande är situationen då det gäller plaster som kommer från land men som hamnar i haven och där bryts ned till mikroplaster.
  • Hållbart fiske är ett annat område som Sverige fokuserar på. Överfiske och tjuvfiske håller på att dammsuga haven på liv. 90 procent av fiskebestånden i haven är överfiskade eller fiskade till sin gräns (WWF).
  • För det tredje måste kopplingen mellan klimat- och havsfrågorna tydliggöras. Den här vintern har temperaturen i Arktis legat 20 grader över vad som är normalt. Haven är extremt känsliga för högre temperaturer, och i Arktis riskerar nu ett helt ekosystem - från plankton till isbjörnar – att kollapsa.

Sverige vill särskilt lyfta de utmaningar som världens fattigaste och mest utsatta länder, regioner och befolkningar står inför. Det gäller speciellt de minst utvecklade länderna (LDC:s) och små ö-nationerna under utveckling (SIDS).

Övergripande för dessa prioriteringar, och för bevarandet av den biologiska mångfalden i haven, är också att klimatförändringen hejdas och kustnära ekosystem återställs och skyddas. Utbyggandet av regionala havsmiljösamarbeten är också en grundläggande förutsättning för att uppnå hållbara hav.

Förmötet i New York ger tusentals ledare för civil-och kunskapssamhälle, näringsliv, stiftelser samt medlemsstater en chans att mötas för att diskutera dessa frågor. På agendan finns samtal om innehållet till en mellanstatlig politisk deklaration om hållbara hav, samt vilka teman som ska stå som grund för de så kallade partnerskapsdialogerna som äger rum under konferensen i juni. Dialogerna ska resultera i breda konkreta rekommendationer på åtaganden och partnerskap för att uppnå målet om hållbara hav.

- Alla måste engagera sig i Agenda 2030 om den ska kunna genomföras. Det gäller näringslivet, organisationer och privatpersoner. Alla kan vara med och förändra på olika nivåer, säger Isabella Lövin.