Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Justitiedepartementet

Morgan Johansson talade om regeringens åtgärder för brottsutsatta på Internationella brottsofferdagen 2017

Publicerad

Internationella brottsofferdagen den 22 februari uppmärksammas sedan flera år tillbaka genom en konferens om aktuella brottsofferfrågor som Brottsoffermyndigheten tillsammans med flera ideella organisationer arrangerar.

Ulf Hjerppe från Brottsoffermyndigheten och Morgan Johansson vid talarstolen
Moderator Ulf Hjerppe från Brottsoffermyndigheten och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Foto: Jenny von Knorring/Regeringskansliet

Vid årets konferens höll justitie- och migrationsminister Morgan Johansson ett inledningsanförande. Där talade han om några av de åtgärder som regeringen har vidtagit i syfte att förbättra situationen för brottsutsatta.

– Att ge bra stöd och hjälp för de som utsätts för brott är en väsentlig del av välfärdspolitiken. När individen är som mest sårbar, måste samhället vara starkt. Därför har regeringen prioriterat dessa frågor under mandatperioden. Vi har stärkt lagstiftningen, gett nya myndighetsuppdrag och sett till att brottsofferjourer och kvinnojourer har mer resurser än någonsin.

– Vi går nu vidare med översyn av lagstiftningen om bland annat barnäktenskap/tvångsäktenskap och barnpornografi. Under året avser vi att lägga förslag om stärkt skydd mot sexualbrott och näthat.

Regeringens åtgärder

Stärka det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten och näthat

En utredning lämnade förra våren förslag på hur det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten bör stärkas i olika avseenden. Ett annat förslag är att rätten till brottsskadeersättning för kränkning ska utvidgas så att även den som blir utsatt för grovt förtal ska kunna få brottsskadeersättning. Justitiedepartementet arbetar med att ta fram ny lagstiftning med utredningens förslag som grund. Avsikten är att kunna komma med förslag under våren.

SOU 2016:7 Integritet och straffskydd

Åklagarmyndigheten har i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka myndighetens förmåga att ingripa mot hot och kränkningar på internet.

Stärka sexualbrottslagstiftningen

Sexualbrottskommittén har lämnat förslag om bland annat en frivillighetsbaserad sexualbrottslagstiftning och ett oaktsamhetsansvar för de allvarligaste sexualbrotten. Ambitionen är att lägga fram förslag före årsskiftet 2017/2018.

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett högt prioriterat område. Regeringen har beslutat om en tioårig strategi mot mäns våld mot kvinnor, som började gälla den 1 januari 2017. Med den nya strategin vill regeringen verka för en ambitionshöjning och omorientering inom området. Strategin inkluderar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det framtida arbetet ska i högre grad inriktas mot att förebygga olika former av mäns våld mot kvinnor. Fokus sätts därför på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Sammantaget avsätter regeringen drygt 600 miljoner kr till ett åtgärdsprogram med nya insatser. Därutöver bidrar vi med 300 miljoner kr i utvecklingsmedel till kommuner och landsting och 425 miljoner kr i stöd till kvinnojourerna.

Informationsmaterial: En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen avser inrätta en jämställdhetsmyndighet som ska vara verksam från och med början av 2018. Myndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Bättre information till barn och unga om rättigheter

Mot bakgrund av ett behov av att utveckla information riktad till barn och unga som blivit utsatta för eller bevittnat brott har regeringen gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram detta. Uppdragen har resulterat i bland annat boken "Liten" samt handledningen "Liten och Trygg", som är riktad till förskolepersonal. Syftet är att förse förskolepersonal med kunskap om brott mot barn och ge dem stöd i att föra viktiga samtal om våld, känslor och rättigheter med barn. Målet är att fler utsatta barn ska få hjälp. Det handlar om att rusta barn för att kunna och våga berätta om de har blivit utsatta för våld.

Pressmeddelande: Brottsoffermyndigheten får 2,25 miljoner för handledning till förskolan om våld i hemmet

Pressmeddelande: Sveriges alla förskolor får ny handledning om våld i hemmet

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

I maj 2016 gav regeringen Brottsoffermyndigheten i uppdrag att utreda hur digitala tjänster kan användas för att öka service och stöd till brottsutsatta. I praktiken kan det till exempel handla om hur digitala tjänster kan göra det möjligt att följa hur det egna ärendet fortskrider. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

Regeringens satsning på ideella organisationer som arbetar med brottsofferstödjande arbete

Brottsofferfonden har stor betydelse för finansieringen av ideella organisationers brottsofferarbete. Regeringen har genomfört flera åtgärder som medför att Brottsofferjouren Sverige och de ideella brottsofferjourerna får kraftigt stärkta resurser genom bland annat en höjning av avgiften till brottsofferfonden samt beslutet att minst 75% av fondens tillgängliga medel ska ges till organisationer som stödjer brottsoffer.

Brottsoffer­myndigheten och Domstolsverket redovisade i november 2015 ett gemensamt uppdrag om en långsiktigt hållbar organisation och finansiering av vittnesstödsverksamheten. Redo­vis­ningen innehåller förslag till åtgärder för att vittnen ska få ytterligare information om möjligheterna till olika former av vittnesstöd. Bland annat föreslås att Domstolsverket och domstolarna ska ta ett större ansvar för att utveckla och sprida den centrala informationen om möjligheterna att få tillgång till vittnesstöd.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket om en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten

Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten och Domstols­verket i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som myndigheterna har vidtagit med anledning av förslagen i rapporten. Därtill har Brottsoffermyndigheten fått i uppdrag att i samråd med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige ta fram en webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd. Uppdraget ska redovisas senast den 20 april 2018.

Uppdrag till Polismyndigheten

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla myndighetens arbetsmetoder vid utredning av våldtäkt och andra sexualbrott. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten arbetar med bemötandefrågor. Redovisningen ska lämnas i årsredovisningen för 2017.

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits som ett resultat av uppdraget att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott. Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars 2017.

Brottsförebyggande arbete

Regeringen har initierat en brottsförebyggande satsning. Under våren 2017 kommer regeringen även att tillsätta en nationell samordnare för det brottsförebyggande arbetet och presentera ett nytt nationellt brottsförebyggande program. Vidare har regeringen lanserat ett reformprogram för minskad segregation 2017-2025, där trygghetsfrågorna har en framträdande roll.

Om konferensen Internationella Brottsofferdagen

Årligen återkommande konferens. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

2017 deltog drygt 400 personer verksamma inom polis och övriga rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer (Bris, Brottsofferjouren Sverige, Ecpat, RFSL, Roks, Rädda Barnen och Unizon) samt forskare och politiker.

2017 års program bjöd bland annat på föreläsningar om hatbrott och hur det påverkar individer och samhället i stort, barns vittnesmål i rätten och hur de bedöms samt hur ungdomar blivit bemötta av skola och polismyndighet efter attackerna på Utöya. Huvudtalare var Paul Iganski, professor vid Lancaster University, Storbritannien. Hans forskningsfält omfattar bland annat hatbrott, våld, inverkan på offret och viktimologi.

Föredragen går att se i efterhand hos SVT UR Samtiden.