Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Nationell samling mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad Uppdaterad

Länsstyrelsen i Östergötland arrangerade i samråd med Socialdepartementet en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck den 14 februari. Syftet var att uppmärksamma hur arbetet bäst bedrivs och vad utmaningarna är både lokalt och nationellt. Vid kon­ferensen gavs presentationer kring regeringens politik, förebyggande verk­samheter och arbete inom kommuner, myndigheter samt rättsväsendet.

 • Foto av barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

  - Dagens samling är ett resultat av att regeringen vill växla upp ansträngningarna när det gäller det hedersrelaterade våldet och vi tänker inte släppa frågan, sa barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i sitt inledningsanförande.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Juno Blom, Länsstyrelsen i Östergötland.

  Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens nationella uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, presenterade arbetet med det Nationella kompetensteamet.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Teresa Fernández Long, Statens skolverk, Behroz Kurdahmadi och Peter Strand från Örebro kommun, Dilek Baladiz, Origo – Länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Stockholms stad och Sara Mühling, Nationell samordnare för Det handlar om kärlek/Kärleken är fri, Rädda Barnen.

  Teresa Fernández Long, Statens skolverk, Behroz Kurdahmadi och Peter Strand från Örebro kommun, Dilek Baladiz, Origo – Länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Stockholms stad och Sara Mühling, Nationell samordnare för Det handlar om kärlek/Kärleken är fri, Rädda Barnen, diskuterade det förebyggande arbetet.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun.

  Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun, presenterade hur de arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen, Mikael Ribbenvik, Generaldirektör Migrationsverket och Fredrik Malmberg, Barnombudsman.

  Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen, Mikael Ribbenvik, Generaldirektör Migrationsverket och Fredrik Malmberg, Barnombudsman, i panelsamtal om att motverka barnäktenskap.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av inrikesminister Anders Ygeman.

  Inrikesminister Anders Ygeman inledde samlingens andra del, som fokuserade på förövaren och de rättsliga påföljderna.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Ulrika Ekvall, Kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Helsingborg.

  Ulrika Ekvall, Kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Helsingborg , delade med sig av sina erfarenheter av äktenskapstvångsmål.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Jenny Edin, Nationellt ansvarig för hedersrelaterad brottslighet vid Polismyndigheten.

  Jenny Edin, Nationellt ansvarig för hedersrelaterad brottslighet vid Polismyndigheten och Jenny Yourstone, Forskningsledare Kriminalvården i samtal med fokus på förövarna.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Juno Blom, länsstyrelsen i Östergötland och Niclas Järvklo, Socialdepartementet.

  Juno Blom, Länsstyrelsen i Östergötland och Niclas Järvklo, jämställdhetsenheten på Socialdepartementet, samverkade i arrangemanget kring den nationella samlingen.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

Barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och inrikesminister Anders Ygeman talade vid mötet, som kommer att följas av fler aktiviteter och samlingar under året. Fokus låg på hur arbetet för att förebygga och åtgärda hedersrelaterat våld och förtryck bäst kan bedrivas, vad ansvariga myndigheter och aktörer gör nationellt och lokalt samt hur arbetet behöver utvecklas för att möta utmaningarna på området.

– Regeringen arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck. Den jämställdhet vi kämpar för gäller alla och är en del av den svenska modellen. Den är inte relaterad till, kön, ålder, bakgrund eller annat. Alla människor ska ha rätt att göra sina val och välja sin livsväg, det kan inte dikteras av andra. Dagens samling är ett resultat av att regeringen vill växla upp ansträngningarna när det gäller det hedersrelaterade våldet och vi tänker inte släppa frågan, inledde Åsa Regnér.

En del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen har nyligen presenterat en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som ett led i att förstärka arbetet mot det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin omfattar hedersrelaterat våld och förtryck och i genomförandet av strategin betonas nödvändigheten i att genomgående beakta hedersnormers betydelse. I strategin aviseras flera åtgärder som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen avser bland annat att stödja förebyggande insatser riktade till pojkar och unga män, inte minst gentemot dem som lever i en hederskontext.

Åsa Regnér berättade inledningsvis också om ytterligare åtgärder som regeringen aviserar. Bland annat ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra vägledningar kring barnäktenskap, att ta fram och sprida information om gällande lagar och praxis i Sverige - till barn som uppges vara gifta, men även till makar, föräldrar samt andra närstående. Regeringen avser också att ge uppdrag om att kartlägga förekomsten av hedersvåld och i vilken utsträckning utsatta har fått stöd. Ministern betonade vikten av samverkan, och att alla berörda aktörer ser och tar ansvar för sin del i arbetet.

– Min förhoppning är att vi ska gå inspirerade härifrån, men också att vi ska känna ett gemensamt ansvar för frågorna. Jag önskar också att vi ska ha fyllt på kunskap om vad som fungerar, vad som kan föra vårt gemensamma arbete framåt. Att vi lyssnat till goda exempel och kan dra nytta av dem i vår egen verksamhet.

Första delen av samlingen fortsatte med fokus på det förebyggande arbetet. Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens nationella uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, presenterade arbetet med det Nationella kompetensteamet. Därpå följde en paneldiskussion kring det förebyggande arbetet, med Rädda barnen, Örebro kommun och Origo (Resurscentrum mot hedersrelaterat våld). Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun, presenterade hur de arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Därefter följde en paneldiskussion om barnäktenskap, med Socialstyrelsen, Migrationsverket och Barnombudsmannen.

Samlingens andra del, som fokuserade på förövarna och de straffrättsliga delarna, inleddes av inrikesminister Anders Ygeman:

– Ingen kvinna ska tvingas välja mellan frihet och sin egen familj. För att komma till rätta med den hedersrelaterade brottsligheten, måste vi arbeta från flera håll. Det finns inte en lösning. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med flera olika insatser - genom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, åklagare, nationella myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Lagstiftning på området ska utvärderas. En särskild utredare kommer till exempel att utvärdera lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap, för att se om vi ska överväga ytterligare straffrättsliga åtgärder.

Ulrika Ekvall, åklagare, delade med sig av sina erfarenheter av äktenskapstvångsmål, och Polismyndigheten och Kriminalvården diskuterade arbetet med förövarna.

Åsa Regnér avslutar samlingen med att tacka för ett givande möte.

– Jag vill avsluta med att säga hur mycket jag uppskattar att vi samarbetar kring de här frågorna i Sverige. Det är avgörande för att nå resultat. Min önskan är att vi också samarbetar mot det hedersrelaterade våldet och förtycket i världen, för det behövs i tider då kvinnors rättigheter begränsas.

 

Fakta

Den 1 juli 2014 infördes nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser i syfte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott infördes i brottsbalken, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Även försök och förberedelse till äktenskapstvång kriminaliserades. Vidare avskaffades möjligheten för barn att få dispens att gifta sig och reglerna om erkännande av utländska äktenskap skärptes. Sedan den 1 juli 2016 är även stämpling till äktenskapstvång kriminaliserat. Det har också införts straffansvar för en ny form av underlåtenhet att förhindra vissa brott, däribland könsstympning. Som regeringen tidigare har aviserat ska 2014 års bestämmelser om skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap utvärderas. Lagstiftning på området ska utvärderas. En särskild utredare ska utvärdera lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap, för att se om ytterligare straffrättsliga åtgärder ska övervägas.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.