Planeringsterminen och viktiga rapporter på årets första Ekofinråd

Medlemsländernas finansministrar träffades för första gången under Maltas ordförandeskap. De antog slutsatser om den årliga planeringsterminen och förvarningsmekanismen. De diskuterade också förslag och rekommendationer om förbättringar av EU:s budget.

Per Bolund och andra EU-ministrar
Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund deltog för Sveriges räkning i årets första Ekofinmöte där det maltesiska ordförandeskapet presenterade sitt arbetsprogram. Ekofinrådet kom överens om arbetet med årets europeiska planeringstermin och behandlade en rad viktiga rapporter om bland annat eventuella reformer av EU:s budget på både intäkts- och utgiftssidan. Foto: EU-representationen

Maltesiska ordförandeskapet

Malta som är ordförande i det europeiska ministerrådet under perioden januari till juni presenterade sitt arbetsprogram för Ekofin. Bland prioriteringarna nämndes bland annat genomförandet av kapitalmarknadsunionen, diskussioner om EU:s framtid samt kampen mot skatteflykt och skatteundandragande.

Den europeiska planeringsterminen för 2017

EU-kommissionens tillväxtöversikt, en rapport om den så kallade förvarningsmekanismen samt rekommendationer för euroområdet utgör tillsammans starten på den europeiska planeringsterminen för 2017.

Rådet antog slutsatser inom ramen för årets planeringstermin och godkände ett utkast om rekommendationer om euroområdets ekonomiska politik.

Slutrapport från högnivågruppen för egna medel

Gruppen har sedan 2014 och under ledning av tidigare EU-kommissionär och Italiens premiärminister, Mario Monti, arbetat med en analys av det så kallade egna medelsystemet i finansieringen av EU:s budget. Gruppens rapportering utgör ett underlag för en eventuell reform av finansieringen av EU:s budget efter 2020.

Rådet diskuterade gruppens slutrapport som listar ett antal nya möjliga inkomstkällor för EU:s budget samt påtalar behovet av reformer på budgetens utgiftssida. Det handlar exempelvis om nya intäktskällor som främst knyts till klimat- och miljöpolitik och om de utgifter i budgeten som kan ge störst mervärde.

Gruppens förslag och rekommendationer ska nu analyseras ytterligare av medlemsstaterna.

Omvänd skattskyldighet för moms

EU-kommissionen presenterade sitt förslag om omvänd skattskyldighet för moms i syfte att motverka momsbedrägerier. Omvänd skattskyldighet innebär att köparen istället för säljaren betalar momsen på vissa varor och tjänster.

Stärkt banksektor

Ekofinrådet fick en lägesrapport om de reformer som Baselkommittén arbetar med. Finanskrisen 2009 uppvisade ett behov av en mer robust banksektor. Förhandlingarna inom ramen för det så kallade Basel III-regelverket slutförs inom kort och syftar till att banksystemet ska stå bättre rustat att både motverka och klara finansiella kriser.

Rådet fick därtill en rapport om EU-kommissionens pågående arbete med förslag som rör finansiella tjänster.

Sverige representerades av finansmarknads- och konsumentminister, Per Bolund. Mötet hölls den 27 januari i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om Ekofinrådets möte 27 januari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin